Poland

Zaczyński: Masowe szczepienia mają sens. Testy to strata czasu

Zdrowie

Szczepienie przeciwko COVID-19

AFP

S³owacki system ochrony zdrowia straci³ przepustowoœæ i od miesi¹ca jest na granicy przepe³nienia. Pojechaliœmy pomoc S³owakom w masowym testowaniu, ale pewnie nie bêdziemy tego powtarzaæ w Polsce – mówi Dr n. med. Artur Zaczyñski, zastêpca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, dyrektor Szpitala Narodowego.

Od soboty medycy z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA pomagaj¹ S³owakom testowaæ obywateli w kierunku Covid-19. Przetestowaliœcie 37,3 tys. osób. Zbieracie doœwiadczenia?

Dr n. med. Artur Zaczyñski, zastêpca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, dyrektor Szpitala Narodowego: Bardziej pomagamy, odpowiadaj¹c na proœbê premiera S³owacji Igora Matovicza. S³owacki system ochrony zdrowia straci³ przepustowoœæ i od miesi¹ca jest na granicy przepe³nienia. Od 27 stycznia bez negatywnego wyniku testu nie bêdzie mo¿na wyjœæ z domu. Trudno mówiæ o zbieraniu doœwiadczenia, bo nie spodziewam siê, by masowe testowanie mia³o byæ prowadzone w Polsce. Po pierwsze dlatego, ¿e rozpoczêliœmy masowe szczepienia, co jest rozwi¹zaniem du¿o bardziej ekonomicznym, a po drugie nie s¹dzê, by przy obecnych nastrojach i du¿ej nerwowoœci rz¹d decydowa³ siê na kolejny twardy lockdown. Po trzecie – masowe testowanie du¿o ³atwiej przeprowadziæ w mniejszym kraju. A pamiêtajmy, ¿e na S³owacji mieszka 5,4 mln ludzi, siedmiokrotnie mniej ni¿ w Polsce.

Czy takie testowanie ma sens? Przecie¿ kasetkowe testy antygenowe nie s¹ najczulsze. Mog¹ przeoczyæ zaka¿onego. Z drugiej strony – Covidem mo¿na siê zakaziæ choæby w kolejce na taki test.

To prawda. Dlatego masowe testowanie to rodzaj remanentu spo³eczeñstwa, który ma pokazaæ, ile osób w danym momencie zaka¿a SARS-CoV-2. Nie pokazuje nosicielstwa, a chorobowoœæ, czyli to, ile jest osób z czynn¹ infekcj¹ wirusow¹. Akcja mo¿e dzia³aæ prewencyjnie, bo jeœli siê odizoluje od reszty osoby, które zaka¿aj¹, mo¿na zmniejszaæ ³añcuch transmisji w krótkim czasie. O wiele wiêksze znaczenie dla du¿ych populacji maj¹ masowe szczepienia, które w³aœnie zaczê³y siê w Polsce. Masowe testy by³yby strat¹ czasu, zasobów w postaci medyków, których lepiej wykorzystaæ przy szczepieniach. Jednak trzeba przyznaæ, ¿e samo testowanie idzie S³owakom bardzo sprawnie. 250 punktów testowania korzysta z kodyfikacji QR. Numer ka¿dego testu przypisany jest do punktu. System sczytuje wyniki, a pacjent dostaje certyfikat drukowany na miejscu. Jeœli wynik jest dodatni, pacjent na pacjenta nak³ada siê izolacjê, a na jego domowników - kwarantannê. Procesy s¹ ustawione sprawnie - nie tworzy siê zatorów przy rejestracji, a samo wymazywanie trwa kilka minut.

Przez dwa dni polscy medycy przetestowali kilkanaœcie tysiêcy osób. To ju¿ druga taka misja CSK MSWiA. Pewnie nie brakuje g³osów, ¿e zamiast jeŸdziæ zagranicê, moglibyœcie testowaæ w Polsce.

Krytycy znajd¹ siê zawsze. Pytanie tylko, czy nie pomagaj¹c bêdziemy potem mogli liczyæ na pomoc innych. Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa (RCB) zapyta³o nas, jaki termin wylotu bêdzie najlepszy, by nie zaburzyæ pracy szpitala. Odpowiedzieliœmy, ¿e weekend. Do udzia³u w misji zg³osili siê ochotnicy – nie tylko z CSK MSWiA i Stadionu Narodowego, ale te¿ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w £odzi oraz z zasobów MSWiA, stra¿y po¿arnej i policji. Na S³owacjê polecieli w swoim wolnym czasie, poza godzinami pracy. Podobnie by³o z wyjazdem do Dover, kiedy w Wigiliê kierowcy utknêli w porcie, bo po informacji o brytyjskiej mutacji wirusa Francja wpuszcza³a tylko osoby z negatywnym testem na Covid wykonanym w ci¹gu ostatnich 48 godzin. Wówczas 37 pracowników naszego szpitala zrezygnowa³o z Wigilii, ¿eby pomóc. Dopiero po informacji o przylocie Polaków do Dover przylecieli Francuzi, a Brytyjczycy rozdysponowali do Dover dodatkowe si³y i œrodki. Efekt by³ taki, ¿e dziêki ich pomocy kilka tysiêcy kierowców – nie tylko z Polski – œwiêta spêdzi³o w domu, a nie w zimnym porcie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7