Poland

Zachodnie serwisy i obawy Putina

Rosja

W³adimir Putin trzykrotnie zanurzy³ siê w lodowatej wodzie i trzykrotnie zrobi³ znak krzy¿a. Upamiêtnia w ten sposób chrzest Jezusa w Jordanie. Sprawy Nawalnego nie komentuje

AFP

Nawalny zza krat uderza w Kreml poprzez YouTube'a. Moskwa bierze na celownik obce media spo³ecznoœciowe.

W ci¹gu kolejnych dwóch dni „Pa³ac dla Putina" sta³ siê popularniejszy ni¿ wczeœniejsze nagranie Nawalnego (jeszcze z Niemiec) z jego rozmow¹ z jednym z oficerów kontrwywiadu FSB z ekipy, która otru³a go w sierpniu na Syberii. Po po³udniu we wtorek mia³ ju¿ ponad 25 mln ods³on.

Pa³ac za miliard dolarów

– Putin ¿yje w zesz³ym stuleciu. Dla niego s¹ wa¿ne telewizja i prasa drukowana. A my zdobywamy informacje bez nich, z internetu – komentowa³ inny opozycjonista rosyjski Giennadij Gudkow. Audytorium ostatniego œledztwa Nawalnego jest ju¿ wiêksze ni¿ iloœæ widzów g³ównych programów informacyjnych trzech ogólnokrajowych telewizji.

W nagraniu „Pa³ac dla Putina" opozycjonista dok³adnie opisuje schemat finansowania nadmorskiej budowy, która – wed³ug niego – poch³onê³a ju¿ równowartoœæ ponad 1,2 mld dolarów. Poprzez skomplikowany system podstawionych firm od 15 lat finansuj¹ j¹ przyjaciele prezydenta, m.in. szef Transniefti i by³y oficer KGB Niko³aj Tokariow, szef Rosniefti i by³y oficer KGB Igor Seczin oraz dwaj bliscy Putinowi miliarderzy z Petersburga Jurij Kowalczuk i Giennadij Timczenko. Zarz¹dza zaœ ogromn¹ nieruchomoœci¹ firma Michai³a Sze³omowa, krewnego prezydenta ze strony jego matki Marii Sze³omowej. W sumie w budowê i utrzymanie pa³acu zaanga¿owanych jest wiêkszoœæ znanych przyjació³ prezydenta z czasów dzieciñstwa i m³odoœci, którzy gwa³townie wzbogacili siê po dojœciu Putina do w³adzy.

Nawalny twierdzi, ¿e dzia³aj¹ oni jak zwyk³y rosyjski gang, którego cz³onkowie zrzucaj¹ siê „na obszczak" (do wspólnej kasy), by zaspokoiæ kaprysy przywódcy, któremu zawdziêczaj¹ pozycjê i pieni¹dze. Opozycjonista uwa¿a, ¿e to s¹ w³aœnie os³awione „pieni¹dze Putina", maj¹tek prezydenta, którego nikt wczeœniej nie potrafi³ wykryæ: zasoby uzale¿nionych od niego ludzi, którzy udostêpniaj¹ je na jedno polecenie.

Od 15 lat finansuj¹ nimi budowê pa³acu o powierzchni ponad 17,6 tys. mkw., w którym s¹ m.in. basen, sala teatralna, sala do palenia fajek wodnych z podestem przeznaczonym do wystêpów striptizerek czy wykuty w skale tunel prowadz¹cy wprost nad morze. Posiad³oœæ ma 68 ha, ale otacza j¹ kolejne 7000 ha, zarz¹dzane przez kontrwywiad FSB. Rzecznik Kremla uchyli³ siê jednak od odpowiedzi na pytanie, czy sam pa³ac ochraniany jest – jak twierdzi Nawalny – przez FSO (odpowiednik polskiej S³u¿by Ochrony Pañstwa).

– To wszystko czyste bzdury i kompilacje, i nic innego tam nie ma – powiedzia³ Dmitrij Pieskow. Nawalny zaœ zza krat wzywa do wyjœcia na ulice 23 stycznia.

Patrz¹ na Chiny

– Musimy zrobiæ wszystko, by w Rosji miêdzynarodowe korporacje technologiczne pracowa³y wy³¹cznie w ramach naszego prawa. To dla nas dzisiaj szczególnie istotne, by podobne dzia³ania ze strony amerykañskich sieci spo³ecznoœciowych nie powtórzy³y siê na terenie Rosji – mówi³ w poniedzia³ek przewodnicz¹cy Dumy Wiaczes³aw Wo³odzin, komentuj¹c blokadê Donalda Trumpa w sieciach spo³ecznoœciowych. – Je¿eli tak nachalnie i bezpardonowo zachowuj¹ siê we w³asnym kraju, to jak bêd¹ siê zachowywaæ wobec innych pañstw – grzmia³.

Ju¿ kilka godzin póŸniej Roskomnadzor (pañstwowy regulator w sferze mediów i internetu) wezwa³ Google'a do odblokowania dostêpu do nagrania wideo pochodz¹cego z portalu PolitRussia na YouTubie. Materia³ dotyczy³ „dyskryminacji rosyjskojêzycznych na Ukrainie", a jego autorem jest Rus³an Ostaszko, znany propagandysta rz¹dowej stacji Pierwyj Kana³, absolwent Moskiewskiego Instytutu Pogranicznego FSB. Rosyjski regulator wyda³ oœwiadczenie, ¿e dzia³ania administracji YouTube'a s¹ niedopuszczalne i „ograniczaj¹ prawa obywateli do dostêpu do materia³ów rosyjskiego medium". Ju¿ wczeœniej Roskomnadzor mia³ pretensje do amerykañskiego serwisu, stawa³ w obronie blokowanych treœci rz¹dowej telewizji Rossija 1 oraz czo³owego propagandysty tej stacji W³adimira So³owiewa. Pod koniec grudnia W³adimir Putin podpisa³ rozporz¹dzenie, dziêki któremu urzêdnik w Moskwie bêdzie móg³ blokowaæ zagraniczne serwisy, które „cenzuruj¹ rosyjskie media". Ale w skutecznoœæ tej ustawy nie wierz¹ nawet najwierniejsi zwolennicy prezydenta.

– Nie mo¿emy przecie¿ z dnia na dzieñ zakazaæ YouTube'a. Musimy daæ ludziom alternatywê, a takowej nie mamy. Tak jak nie mamy w³asnej alternatywy dla Twittera – mówi „Rzeczpospolitej" Siergiej Markow, moskiewski politolog sympatyzuj¹cy z Kremlem. Przekonuje, ¿e „zachodnie serwisy faworyzuj¹ przeciwników Kremla". – Dlatego w Rosji mówi¹ o modelu chiñskim, to s³uszny model. Ale nie jest to ³atwa sprawa. Wymaga woli politycznej i wielomiliardowych nak³adów. Wygl¹da na to, ¿e Rosja na razie tylko grozi zachodnim sieciom – dodaje.

Doœæ powiedzieæ, ¿e YouTube jest w Rosji najpopularniejsz¹ sieci¹ spo³ecznoœciow¹ i trzeci¹ najczêœciej odwiedzan¹ witryn¹ internetow¹ w kraju. Ustêpuje jedynie rosyjskiej wyszukiwarce Yandex oraz Google'owi. Z listopadowych danych webindex.mediascope.net wynika, ¿e dziennie do serwisu zagl¹da ponad 35 mln obywateli 140-milionowego kraju. Podliczono nawet, ¿e niemal 10 proc. rosyjskich u¿ytkowników YouTube'a zajmuje kierownicze stanowiska. Z kolei Instagram i Facebook s¹ ju¿ popularniejsze od rosyjskiej sieci Odnoklasniki i znajduj¹ siê o krok od lokalnego giganta Vkontakte. Wœród najpopularniejszych serwisów znalaz³ siê równie¿ Twitter, którego dawno ju¿ polubili by³y prezydent i by³y premier Dmitrij Miedwiediew oraz wielu cz³onków rosyjskiego rz¹du. ZnaleŸæ tam mo¿na m.in. deputowanego Dumy Wiaczes³awa Nikonowa, wnuka Wiaczes³awa Mo³otowa.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7