Poland

Żabka w trosce o środowisko daje drugie życie opakowaniom

Naturalna woda mineralna OD NOWA, pochodz¹ca ze Ÿród³a „Anna” w uzdrowisku Muszyna w woj. ma³opolskim, jest przyjazna œrodowisku i posiada unikalny sk³ad.

Woda OD NOWA ze s³ynnego Ÿród³a „Anna” w polskich górach to idealna propozycja dla osób poszukuj¹cych wody bogatej w naturalne minera³y, która doskonale ugasi pragnienie w drodze, w pracy czy w domu. To tak¿e doskona³y wybór dla tych, którym bliska jest troska o œrodowisko naturalne, poniewa¿ butelka pochodzi z materia³ów z recyklingu. Nazwa naszej wody nawi¹zuje do odnowy organizmu i œrodowiska, które chcemy zaszczepiæ wœród naszych klientów – podkreœla Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie ¯abka Polska.

Nowa woda od ¯abki dostêpna jest w porêcznej butelce rPET o pojemnoœci 0,5 l. Gwarancj¹ tego, ¿e opakowanie wody nie tworzy kolejnego pierwotnego plastiku i nie generuje kolejnych œmieci, jest specjalny znak i has³o na butelce. OD NOWA to tak¿e kolejny produkt w ofercie sieci ¯abka, na którym umieszczone zosta³y proste i intuicyjne oznaczenia, wskazuj¹ce jak zagospodarowaæ zu¿yte opakowanie. Dziêki zastosowaniu idei kolorowych koszy ka¿dy klient mo¿e przeczytaæ na opakowaniu, ¿e butelkê powinien wrzuciæ do kosza ¿ó³tego na tworzywa sztuczne, a etykietê do kosza niebieskiego na papier. Wykorzystanie do produkcji butelki materia³u pochodz¹cego w 100 proc. z recyklingu oraz specjalnego systemu oznaczeñ to wyraz troski sieci ¯abka o œrodowisko naturalne i zachêta dla klientów, by segreguj¹c odpady, wspólnie dbali o jego dobro.

Wprowadzenie do sprzeda¿y nowej marki wody to nie jedyny krok, jaki podejmuje ¯abka w stronê gospodarki o obiegu zamkniêtym. Sieæ sklepów, jako pierwsza firma w Polsce, zachêca klientów i franczyzobiorców do zbiórki plastikowych butelek i darowania opakowaniom drugiego ¿ycia. Akcja ma charakter pilota¿owy i jest prowadzona w 23 warszawskich sklepach. Z zebranych opakowañ powstan¹ butelki wody mineralnej marki w³asnej OD NOWA. ¯abka chce równie¿, by dziêki akcji klienci wyrobili w sobie nawyk oddawania do sklepów plastikowych opakowañ po napojach, tak jak oddaje siê butelki szklane.

Klienci, którzy wezm¹ udzia³ w projekcie, zostan¹ nagrodzeni dodatkowymi punktami lojalnoœciowymi, czyli tzw. ¿appsami. 10 ¿appsów za ka¿d¹ przyniesion¹ pust¹ butelkê plastikow¹.

¯abka kontynuuje dzia³ania w zakresie odpowiedzialnoœci spo³ecznej, podejmuj¹c kolejne kroki i promuj¹c recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Od pocz¹tku roku systematycznie wprowadza na opakowaniach produktów marki w³asnej informacje o tym, jak w³aœciwie segregowaæ zu¿yte opakowania. Dba tak¿e o to, by jak najwiêcej z nich powstawa³o z surowców wtórnych. Przy okazji akcji, sieæ w innowacyjny sposób wykorzystuje tak¿e aplikacjê ¿appka, w ramach której za oddany plastik klienci otrzymaj¹ punkty lojalnoœciowe – ¿appsy.

- Wp³yw plastiku na stan œrodowiska to aktualnie jeden z najwa¿niejszych tematów spo³ecznych. Tymczasem ka¿dy z nas, robi¹c nawet ma³¹ rzecz, mo¿e przyczyniæ siê do poprawy stanu naszej planety. Dlatego jako pierwsza firma w Polsce, wspólnie z naszymi klientami i franczyzobiorcami, zamierzamy przetestowaæ dzia³anie gospodarki o obiegu zamkniêtym. Gor¹co wiêc zachêcamy mieszkañców dwóch dzielnic Warszawy – Pragi Pó³noc i Po³udnie – by przy okazji zakupów w ¯abce, przynosili do sklepu puste opakowania po napojach. Wspólnie poka¿emy, ¿e ma³e, proste dzia³ania sk³adaj¹ siê na du¿y, namacalny efekt. Plastik ten trafi bowiem ponownie na rynek w postaci butelki wody mineralnej OD NOWA. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e dziêki naszej akcji klienci wyrobi¹ w sobie nawyk oddawania do sklepu pustych plastikowych butelek, tak jak robi¹ to ju¿ ze zwrotnymi butelkami szklanymi – mówi Anna Gor¹czka Green officer w firmie ¯abka Polska.

Materia³ Promocyjny 

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry