Poland

Zabij lub giń. Krótkie życie załóg u-bootów

Royal Navy posiada³a nieaktualne informacje [we wrzeœniu 1940 r. – red.] i nie zdawa³a sobie sprawy, ¿e kilka tygodni wczeœniej Niemcy przenieœli okrêty podwodne do œwie¿o przejêtych baz w okupowanej Francji. Pozwoli³o to U-Bootom o dziesiêæ dni d³u¿ej grasowaæ na Atlantyku

ullstein bild/Getty Images

W brzuchu U-Boota znajdowa³o siê czternaœcie torped, zwanych przez za³ogê „wêgorzami". Dopóki nie wystrzelono jednego czy dwóch „wêgorzy", mieszkañcy nie mieli nawet doœæ miejsca, ¿eby siê przebraæ w pozycji wyprostowanej; tym bardziej pragnêli jak najszybciej odnaleŸæ i zaatakowaæ nieprzyjacielski statek.

Uko³ysany trzeszczeniem i ko³ysaniem kabiny Colin Ryder Richardson przysypia³ nad otwartym komiksem, kiedy znienacka poderwa³ go g³uchy odg³os dobiegaj¹cy gdzieœ z g³êbin pod jego koj¹. Wskazówki stoj¹cego obok zegara pokazywa³y trzy minuty po pó³nocy. W swoim domu w Londynie jedenastoletni ch³opak ju¿ dawno by spa³. Na statku nie by³o jednak rodziców, którzy zrzêdliwie gadaliby o koniecznoœci zgaszenia œwiat³a i wczesnej pobudce. Podczas ich pierwszego spotkania przed czterema dniami wêgierski opiekun Colina dziel¹cy z nim kabinê, m³ody dziennikarz Laszlo Raskai, uzna³, ¿e blondynek o inteligentnych oczach nie potrzebuje ju¿ nadzoru doros³ych. Jakie¿ niebezpieczeñstwo mog³o mu groziæ na luksusowym transatlantyku poza wypadniêciem za burtê?

Korzystaj¹c ze swobody, kilka dni wczeœniej Colin umieœci³ w szufladzie sekretarzyka oddzielaj¹cego ich koje kulkê z ³o¿yska, któr¹ odkry³ w szczelinie pomiêdzy deskami pok³adu. Chrobot i postukiwanie przet...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7