Poland

Za udział w protestach grozi wyrzucenie ze szkoły

Protest kobiet

Protest kobiet

AFP

Dyrektor katolickiej szko³y publicznej, XXI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Stanis³awa Kostki w Lublinie, ks. Grzegorz Strug wystosowa³ list do rodziców uczniów swojej szko³y - informuje Onet.

Onet przypomnia³, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ w sprawie zakazu aborcji. Uzna³, ¿e przerwanie ci¹¿y, gdy istnieje du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodne z konstytucj¹.

Decyzja sêdziów oburzy³a czêœæ spo³eczeñstwa. Od paru dni na ulicach polskich miast trwaj¹ protesty i nic nie wskazuje na to, aby w najbli¿szym czasie zosta³y przerwane. Wœród demonstrantów s¹ ró¿ne grupy wiekowe.

Na stronie internetowej spottedlublin.pl opublikowano list skierowany do rodziców uczniów XXI Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. œw. Stanis³awa Kostki w Lublinie - publicznej szko³y katolickiej prowadzonej przez Archidiecezjê Lubelsk¹.

W liœcie mo¿na przeczytaæ: Niestety, docieraj¹ do mnie sygna³y, ¿e tak¿e niektórzy uczniowie Biskupiaka w³¹czaj¹ siê w te akty nienawiœci, a nawet aktywnie uczestnicz¹ w demonstracjach. S¹ te¿ oczywiœcie uczniowie, którzy odwa¿enie przeciwstawiaj¹ siê takim atakom, jednak skala problemu i proporcje, w jakich ujawniaj¹ siê odmienne postawy budz¹ najwy¿szy niepokój. Pojawiæ siê mo¿e retoryczne pytanie: gdzie s¹ rodzice tych nastolatków, którzy anga¿uj¹ siê w podsycanie konfliktu i dopuszczaj¹ siê bluŸnierczych i wulgarnych demonstracji? Proszê przyj¹æ to przypomnienie jako wraz najwy¿ej troski o dobro Pañstwa dzieci i naszych uczniów. Zastrzegam, ¿e w sytuacji powiadomienia szko³y o niegodnych zachowaniach naszych uczniów bêdê zmuszony do zastosowania konsekwencji wynikaj¹cych ze Statutu szko³y.

Wed³ug regulaminu szko³y, konsekwencjami w takiej sytuacji mog¹ byæ: obni¿enie oceny z zachowania, nagana lub nawet skreœlenie z listy uczniów.

Football news:

Barcelona transferred a 5 million Euro bonus to Borussia for Dembele's transfer. Catalans have already paid more than 130 million
Ramos and Benzema out of Real Madrid's bid for the Champions League match with Inter
Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes