Poland

Za niespełna 1 tys. zł sprowadzimy używane auto z Czech

MOTO Tu i teraz

fot. AdobeStock

Polski rynek wtórny zasila g³ównie prywatny import z zagranicy. Pandemia doœæ znacznie go os³abi³a. Jak podaje raport Clicktrans – polskiego serwisu aukcji transportowych powo³uj¹cego siê na dane Ministerstwa Finansów – w 2020 r. sprowadzono do Polski 761,2 tys. u¿ywanych samochodów, podczas gdy rok wczeœniej 947,2 tys.

Z kolei pocz¹tek 2021 r. okazuje siê s³abszy od pierwszych dwóch miesiêcy 2020 r. Wed³ug Instytutu Samar, w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy sprowadzono do Polski 136,8 tys. u¿ywanych samochodów osobowych i lekkich dostawczych, o 16,5 proc. mniej ni¿ w styczniu i lutym ub. roku. G³ówne kierunki tegorocznego importu to Niemcy, Francja i Belgia, nastêpnie Holandia i W³ochy. Ten pierwszy kierunek jest najwa¿niejszy: ma blisko 60-procentowy udzia³. Tak¿e w ub. roku Polacy najczêœciej sprowadzali u¿ywane auta w³aœnie z Niemiec. Ale wed³ug Clicktrans, ubieg³oroczna kolejnoœæ pierwszej pi¹tki pañstw zasilaj¹cej w ub. roku polski rynek wtórny by³a nieco inna: Niemcy (57,4 proc.) i Francja (9,5 proc.), nastêpnie Holandia (6,9 proc.), potem Belgia i Wielka Brytania (oba kraje po 4,4 proc.).

Pandemia doprowadzi³a tak¿e do zmian w kosztach sprowadzania samochodów. Na pocz¹tku pandemii (od 15 marca do 31 maja 2020) cena transportu auta z zagranicy do Polski spad³a o 6,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku (z 1390 z³ do 1302 z³). Potem, gdy z³agodzono obostrzenia i rynek siê ruszy³, ró¿nica by³a mniejsza. Ostatecznie œrednia cena transportu w 2020 r. wynios³a 1378 z³ i w ujêciu rok do roku zmala³a o 3 proc. W 2019 r. by³o to 1414 z³. Najtaniej z Czech i Niemiec, najdro¿ej z Hiszpanii i W³och – tak przedstawia siê gradacja kosztów samego importu. Jak podaje Clicktrans, najtañsze by³o sprowadzenie auta z Czech, gdzie œrednia stawka wynios³a 982 z³. Najdro¿szy okaza³ siê import z Hiszpanii, za który trzeba by³o zap³aciæ przesz³o trzykrotnie dro¿ej – 3017 z³. W przypadku Niemiec koszty transportu wynosi³y œrednio 1193 z³. Co ciekawe, w przeliczeniu kosztów transportu na kilometr to w³aœnie Czechy okaza³y siê najdro¿sze ze stawk¹ 2,02 z³. W przypadku Niemiec by³o to 1,37 z³.

fot. AdobeStock

W ub. roku najpopularniejszymi markami sprowadzanymi z zagranicy by³y Audi i BMW, nastêpnie Opel, Ford i Mercedes. Audi by³o najczêœciej sprowadzan¹ mark¹ z Holandii i Szwecji. Za to BMW okaza³o siê liderem na trasach z Niemiec, Belgii oraz Wielkiej Brytanii. Polacy sprowadzaj¹cy samochody z Freancji i W³och decyduj¹ siê z regu³y na tamtejsze marki: z Francji najczêœciej przywo¿one by³y Renault, a z W³och Fiaty – informuje Clicktrans.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life