Poland

Za małe, za ciemne, za głośne

Mieszkaniowe

Na nieodpowiednie warunki mieszkaniowe narzeka czterech na dziesiêciu Polaków. Problem pog³êbia pandemia. Domy sta³y siê biurem, szko³¹, placem zabaw.

- W dobie pandemii dom sta³ siê nie tylko schronieniem, ale te¿ czêsto biurem, szko³¹, placem zabaw, restauracj¹ czy te¿ miejscem do uprawiania sportu i relaksu. Spêdzamy w mieszkaniach wiêcej czasu, dlatego ich stan i dopasowanie do potrzeb sta³y siê niezwykle wa¿ne – czytamy w raporcie "Mieszkania pod œcian¹" Grupy Kingfisher i Castoramy Polska. Firmy sprawdzi³y, w jakim stanie s¹ mieszkania w piêciu europejskich krajach. Domy oceniali respondenci z Polski, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Wielkiej Brytanii.

£azienka pod lup¹

- Na nieodpowiednie lub niedopasowane warunki mieszkaniowe narzeka czterech na dziesiêciu Polaków. A¿ 69 proc. uwa¿a, ¿e ma niewielki lub ¿aden wp³yw na sytuacjê – podaj¹ autorzy raportu. Zdaniem ankietowanych ich domy s¹ zbyt ma³e, za ciemne, czêsto doskwiera nam ha³as, zimno, zbyt du¿a wilgoæ.

Na ch³ód wskazuje 47 proc. ankietowanych, na nadmierny ha³as – 48 proc., wilgoæ - 43 proc. Na kwestie techniczne, czyli z³y lub nieodpowiedni stan instalacji elektrycznych, grzewczych lub wodnych – 42 proc.

- Newralgicznym elementem naszego mieszkania jest ³azienka. Choæ to trudne do wyobra¿enia, to wci¹¿ 4 proc. Polaków nie ma jej w ogóle. A a¿ 53 proc. uwa¿a, ¿e nieodpowiednio wyposa¿one ³azienki s¹ jednym z najwa¿niejszych problemów zaostrzonych przez pandemiê – czytamy w raporcie. - Grupa osób skar¿¹cych siê na nieodpowiednie warunki sk³ada siê w du¿ej mierze z pracowników pracuj¹cych na etatach i opiekuj¹cych siê ma³ymi dzieæmi.

- Trudno oceniæ, jak powa¿ne s¹ to problemy, poniewa¿ s¹ to oceny subiektywne, czasem jest to przeciekaj¹ca sp³uczka, czasem plama wilgoci. Z wieloma tego typu usterkami mo¿na sobie poradziæ samodzielnie, przy niewielkim nak³adzie pracy i kosztów – komentuje podkreœli³ Pawe³ Œwiêtochowski, prezes Fundacji Castorama. - Jeœli jednak remont jest powa¿ny, a mieszkañcy nie maj¹ pieniêdzy na jego przeprowadzenie, pamiêtajmy, ¿e s¹ instytucje, które mog¹ pomóc w takiej sytuacji.

Uwiêzieni i bezsilni

Autorzy raportu podkreœlaj¹, ¿e pandemia zdecydowanie zaostrzy³a subiektywn¹ ocenê warunków mieszkaniowych przez Polaków. - Dziœ 32 proc. respondentów twierdzi, ¿e sta³y siê dla nich jeszcze wa¿niejsze. Respondenci wymienili kolejno trzy najczêœciej spotykane problemy, które pog³êbi³a epidemia koronawirusa – podaj¹ eksperci. – Na zbyt zat³oczone mieszkania wskazuje 58 proc. respondentów, na substancje toksyczne lub niebezpieczne zawarte w ró¿nych materia³ach wykoñczeniowych – 57 proc., a brak dostêpu do podstawowych mediów - 56 proc. Problemy s¹ jeszcze mocniej odczuwalne, kiedy w domu spêdzamy ca³y dzieñ. Utrudniaj¹ pracê, naukê, a w dodatku negatywnie wp³ywaj¹ na samopoczucie, przez co wielu respondentów czuje siê „uwiêzionych" i „bezsilnych".

- Lockdown unaoczni³ nam, jak to, co w zasadzie akceptujemy na co dzieñ, mo¿e staæ siê powa¿nym problemem podczas przymusowego zamkniêcia w domu. Niestety, czêœæ z tych przeszkód jest trudna lub niemo¿liwa do wyeliminowania od razu, ale na czêœæ mo¿emy mieæ wp³yw. Nieszczelne drzwi, stare okna, przepuszczaj¹ce zimno i ha³as, brak odpowiedniej wentylacji – wszystko to wp³ywa na atmosferê panuj¹c¹ w mieszkaniach, a w konsekwencji na nasze samopoczucie - podkreœla Pawe³ Œwiêtochowski. - Czêsto potrzebne s¹ jedynie ma³e zmiany, by móc mieszkaæ lepiej, ale czasem niezbêdne s¹ powa¿ne remonty. Nie ka¿dy mo¿e zrobiæ to we w³asnym zakresie, dlatego Fundacja Castorama wspiera projekty dotycz¹ce poprawy warunków mieszkaniowych osób bêd¹cych w potrzebie na skutek trudnoœci finansowych, klêsk ¿ywio³owych i innych zdarzeñ losowych, niepe³nosprawnoœci lub innej ciê¿kiej choroby.

Fundacja dzia³a od roku.

Castorama Polska pierwszy sklep otworzy³a w 1997 roku. Dziœ prowadzi sprzeda¿ w 83 lokalizacjach w ró¿nych czêœciach Polski. Jest czêœci¹ Kingfisher, miêdzynarodowej spó³ki posiadaj¹cej ponad 1,3 tys. sklepów w oœmiu krajach Europy.

Football news:

Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events