Poland

Za brak maseczki ma grozić do 1000 zł mandatu

Dro¿ej bêdzie kosztowa³o z³amanie zasad kwarantanny i niedopilnowanie dziecka. Sprzedawca bêdzie móg³ odmówiæ obs³ugi klienta, który nie zakryje ust i nosa.

W zmianach do kodeksu wykroczeñ (w art. 116), który znalaz³ siê w ustawie covidowej, zapisano wyraŸnie, ¿e osoby chore (lub podejrzane o nosicielstwo m.in. choroby zakaŸnej) oraz wszystkie inne osoby, które nie przestrzegaj¹ zakazów, nakazów, ograniczeñ lub obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów epidemicznych, podlegaj¹ karze grzywny lub karze nagany. Odpowiedzialnoœæ ponosz¹ tak¿e opiekunowie za zachowania podopiecznych, jeœli ci nie bêd¹ przestrzegaæ na³o¿onych zakazów i nakazów. Czyli rodzice odpowiedz¹ za to, ¿e ich dzieci nie nosz¹ maseczek czy przy³bic.

W noweli zmieniono tak¿e jeden z przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia. Otó¿ za z³amanie wspomnianych przepisów bêdzie groziæ grzywna do 1000 z³. Do tej pory to 500 z³. Mandaty wystawiaj¹ policja i stra¿ miejska. Policja mo¿e te¿ skierowaæ sprawê do sanepidu, a ten mo¿e nak³adaæ kary administracyjne (te jednak udaje siê czêsto uchyliæ).

Pieni¹dze uzyskane z mandatów maj¹ trafiaæ na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co o nowych przepisach myœl¹ prawnicy?

– Ocena nowelizacji kodeksu wykroczeñ poprzez powo³anie przepisów sankcyjnych za nieprzestrzeganie zakazów wynikaj¹cych z innych przepisów moim zdaniem powinna byæ powi¹zana z badaniami, czy jest mo¿liwoœæ ustanowienia okreœlonych ograniczeñ w formie rozporz¹dzenia – uwa¿a adwokat Rafa³ Rozwadowski.

Jak wyjaœnia, przyjmuj¹c, ¿e niemo¿liwe jest ustanowienie takich ograniczeñ w formie rozporz¹dzenia, zapis kodeksu wykroczeñ referuj¹cy do takiego rozporz¹dzenia mo¿e zostaæ uznany de facto za nieegzekwowalny. Dotyczyæ on bowiem bêdzie wtedy aktu prawnego, w którym ustanowienie takich zakazów jest kontestowane prawnie.

– Mo¿liwym wyjœciem z sytuacji jest taka redakcja kodeksu wykroczeñ, która bêdzie zawiera³a opis czynu bez mo¿liwych odniesieñ do aktów prawnych, w których w¹tpliwa jest mo¿noœæ ustanawiania tego rodzaju ograniczeñ – t³umaczy mec. Rafa³ Rozwadowski.

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo