Poland

Z powodu epidemii wzrosła we Francji śmiertelność

WskaŸnik œmiertelnoœci we Francji w 2020 roku, zawy¿ony przez pandemiê koronawirusa, by³ o dziewiêæ procent wy¿szy ni¿ w poprzednich dwóch latach - poinformowa³ instytut statystyczny INSEE.

W ca³ym 2020 roku we Francji odnotowano 667 400 zgonów. To o 53 900 wiêcej ni¿ w roku poprzednim.

Najwiêkszy wzrost œmiertelnoœci odnotowano w regionie Ile-de-France wokó³ Pary¿a oraz na wschodzie Francji, w dwóch regionach szczególnie mocno dotkniêtych pandemi¹.

- Œmiertelnoœæ we Francji zosta³a naznaczona epidemi¹ - uwa¿a instytut statystyczny INSEE. Poinformowano dodatkowo, ¿e liczba zgonów z koñcówki ubieg³ego roku nie zosta³a jeszcze przekazana.

Z danych instytutu wynika, ¿e wy¿szy wskaŸnik œmiertelnoœci dotyczy³ tylko osób w wieku 65 lat i starszych. Pierwsza fala wysokiej œmiertelnoœci w pocz¹tkowej fazie pandemii w marcu i kwietniu by³a krótsza ni¿ druga, która rozpoczê³a siê we wrzeœniu.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17