Poland

Z ofiary w kata

Pisarz Tomasz Bia³kowski poleca w "Plusie Minusie".

Moja nowa powieœæ „Spica" to historia kobiety, która przesz³a za³amanie po œmierci syna. Cierpi na hafefobiê – lêk przed dotykiem. Zim¹ 2013 r. przyje¿d¿a na warmiñsk¹ wieœ, gdzie ma t³umaczyæ negocjacje handlowe w sprawie zakupy wyspy, z któr¹ wi¹¿e siê mroczna historia. W tym samym czasie w miejscowym koœciele zostaj¹ znalezione nagie kobiety i dziecko. Jedna z nich to ¿ona policjanta, a ch³opiec to jego syn. By by³o ciekawiej, potencjalny kupiec zostaje powieszony w hotelowym pokoju. W warstwie symbolicznej „Spica" nawi¹zuje do obrazu „Ukaranie myœliwego" holenderskiego malarza Paulusa Pottera, który stworzy³ XVII-wieczny komiks. Przedstawia on polowanie zakoñczone s¹dem zwierz¹t nad cz³owiekiem. Mamy wiêc odwrócon¹ sytuacjê, role kata i ofiary nie s¹ przypisane raz na zawsze.

Znalaz³em ten obraz w ksi¹¿ce „We w³adzy wisielca" Zbigniewa Miko³ejki. Szukam inspiracji w fotografii, malarstwie, architekturze, a nawet apokryfach i fizyce....

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago