Poland

Z Europy znów będzie można polecieć do USA

Amerykañskie Delta Air Lines w porozumieniu z lotniskiem w Atlancie i Aeroporti di Roma przygotowuj¹ ofertê rejsów miêdzy Rzymem i Stanami Zjednoczonymi. Ruch lotniczy miêdzy Europ¹ a USA jest œladowy od marca 2020.

Warunkiem bêdzie przedstawienie negatywnego wyniki testu PCR wykonanego nie wczeœniej ni¿ 72 godz. przed planowanym odlotem, kolejnego szybkiego testu na COVID-19 tu¿ przed odlotem i jego powtórki ju¿ po wyl¹dowaniu. Jeœli pasa¿erowie bêd¹ mieli we wszystkich trzech przypadkach wynik negatywny, nie bêd¹ musieli poddawaæ siê kwarantannie.

Pierwsze takie rejsy maj¹ ruszyæ jeszcze przed okresem œwi¹teczno-noworocznym, bo od 19 grudnia 2020, a procedury maj¹ byæ powtarzane na obu lotniskach. Z rzymskiego Fiumicino, Alitalia wspó³pracuj¹ca z Delt¹, bêdzie rozwozi³a pasa¿erów po ca³ej Europie. Oferta Delty, obu lotnisk i Alitalii jest skierowana wy³¹cznie do Amerykanów oraz mieszkañców Unii Europejskiej, którzy podró¿uj¹ w sprawach s³u¿bowych, zdrowotnych oraz szkoleniowych. Ca³y plan jest jeszcze uzale¿niony od strony w³oskiej, która musi wydaæ zezwolenie na podró¿e zagraniczne. Jak twierdz¹ przedstawiciele Delty ma to nast¹piæ „wkrótce", a w³adze w³oskie w tej sprawie bardzo blisko wspó³pracuj¹ z przedstawicielami Georgii.

Czytaj tak¿e: Linie lotnicze do polityków: Przywróæcie loty transatlantyckie

Zdaniem Steve Seara, wiceprezesa Delty takie rozwi¹zania otworz¹ po raz kolejny mo¿liwoœci podró¿y miêdzynarodowych. Wiadomo, ¿e równie¿ rz¹d amerykañski bierze pod uwagê zniesienie zakazu podró¿y miêdzy Europ¹ a USA, ale wprawdzie amerykañskie w³adze sanitarne oraz Departament Transportu s¹ Saara zdania, ¿e taki ruch by³by uzasadniony, to ostateczn¹ decyzjê musi podj¹æ prezydent Donald Trump.

Z drugiej jednak strony Europa, która w tej chwili prze¿ywa drug¹ falê pandemii, te¿ nie spieszy siê ze znoszeniem restrykcji obowi¹zuj¹cych wobec Amerykanów. Na ich przyloty pozwalaj¹ jedynie Wlk. Brytania i Irlandia, ale z obowi¹zkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z kolei strona amerykañska nie zezwala na wjazd osobom mieszkaj¹cym w strefie Schengen a oprócz tego Chiñczykom, Irañczykom i Koreañczykom.

Football news:

Mancini on Pirlo: Difficulties at first - it's normal, even if you played at the top level
Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post