Poland

Z decyzją o wdrożeniu restrukturyzacji nie warto zwlekać do ostatniej chwili

Adobe Stock

Czy fakt oczekiwania na nowe programy rz¹dowe jest wyt³umaczeniem dla opóŸnienia p³atnoœci? Kiedy rozwa¿aæ przeprowadzenie postêpowania restrukturyzacyjnego? Jak przygotowaæ siê na wypadek upad³oœci? – na te m.in. pytania odpowiadaj¹ prawnicy z Kancelarii Prawnej Gajewski Trawczyñska i Wspólnicy z Olsztyna.

- Zatrzymanie wielu biznesów w imiê walki z pandemi¹ spowodowa³o opóŸnienia w p³atnoœciach oraz tworzenie siê efektu domina. Co zrobiæ w sytuacji braku p³ynnoœci lub jej drastycznego spadku? Co mo¿e zrobiæ np. w³aœcicdiel hotelu, w którym stoj¹ puste pokoje, podobnie jak hotelowa restauracja?

MARTA TRAWCZYÑSKA: Ka¿dy przedsiêbiorca przede wszystkim powinien rzetelnie oceniæ swoj¹ sytuacjê finansow¹ i stwierdziæ czy jest w stanie przetrwaæ kilka najbli¿szych miesiêcy bez dochodów. Je¿eli odpowiedŸ brzmi „nie", warto rozwa¿yæ co najmniej trzy scenariusze tj.: poszukanie dodatkowego finansowania, zawieszenie dzia³alnoœci albo jej likwidacjê. Dodatkowe finansowanie mo¿e pochodziæ m.in. ze œrodków po¿yczonych, jak równie¿ doinwestowania biznesu przez nowego wspólnika.

Zawieszenie dzia³alnoœci jest dobrym rozwi¹zaniem wy³¹cznie wówczas, gdy prowadzona dzia³alnoœæ nie jest obarczona pobraniem pomocy w ramach jednej z tracz finansowych, uzyskanym...

Football news:

Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017
Manchester United will not give van de Beek on loan. The club wants to keep the squad to fight for trophies
Pep about the Super League: We can't lose the national leagues. To create a super-Premier League, you need to reduce the number of participants
Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever