Poland

YouTube przedłuża blokadę konta Donalda Trumpa

We wtorek YouTube potwierdzi³ przed³u¿enie zakazu dodawania nowych materia³ów na koncie prezydenta Donalda Trumpa ze wzglêdu na mo¿liwoœæ pod¿egania do przemocy.

Pocz¹tkowo konto Donalda Trumpa zawieszono na tydzieñ. Blokada mia³a byæ zniesiona w przeddzieñ inauguracji prezydenta-elekta Joe Bidena.

Przedstawiciele YouTube wyjaœnili, ¿e nadal istnieje ryzyko pojawienia siê na kanale materia³ów, które bêd¹ pod¿ega³y do przemocy, dlatego konto bêdzie zablokowane przez kolejnych siedem dni.

Oznacza to, ¿e w tym czasie nie bêdzie mo¿na zamieszczaæ nowych filmów i prowadziæ relacji na ¿ywo. Zablokowana jest równie¿ mo¿liwoœæ dodawania nowych komentarzy pod zamieszczonymi wczeœniej materia³ami.

Dostêp do mediów spo³ecznoœciowych, których Trump aktywnie u¿ywa³ w czasie swojej prezydentury, zosta³ zablokowany po szturmie na Kapitol z 6 stycznia. 

Administratorzy serwisów uwa¿aj¹, ¿e prezydent mo¿e wykorzystaæ swoje konta do wywo³ania zamieszek w czasie zaprzysiê¿enia Joe Bidena. Konta prezydenta zawieszono m.in. na Facebooku, Instagramie, Snapchacie i Twitchu. O krok dalej poszli przedstawiciele Twittera, którzy usunêli konto Trumpa.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17