Poland

YIT w Młodym Mieście w Gdańsku

materia³y prasowe

Fiñski deweloper dosta³ pozwolenie na budowê wielofunkcyjnego kompleksu w s¹siedztwie Europejskiego Centrum Solidarnoœci.

Wielofunkcyjny kompleks powstanie na 1,5-hektarowej dzia³ce otoczonej ul. Nowomiejsk¹, Popie³uszki i Jaracza. Obiekt o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej ponad 40,5 tys. mkw. stworz¹: 243 mieszkania, 156 mikroapartamentów, a tak¿e biurowiec oferuj¹cy 23 tys. mkw. powierzchni najmu. Na parterze ka¿dego budynku bêd¹ dzia³a³y lokale handlowo-us³ugowe. Rozpoczêcie budowy planowane jest w drugiej po³owie bie¿¹cego roku.

Autorem projektu jest profesor Rainer Mahlamäki, wspó³za³o¿yciel jednej z fiñskich pracowni architektonicznych – Lahdelma&Mahlamäki Architects, która jest znana w Polsce z wielokrotnie nagradzanego projektu Muzeum Historii ¯ydów Polskich POLIN w Warszawie.

– Podstaw¹ procesu projektowania by³a d³uga i bogata historia Gdañska – mówi cytowany w komunikacie profesor Rainer Mahlamäki. – Nowe budynki zaoferuj¹ nowoczesne przestrzenie inspirowane dziedzictwem przemys³owym Stoczni Gdañskiej. Z apartamentów roztaczaæ siê bêd¹ wyj¹tkowe, panoramiczne widoki na ten niezwyk³y krajobraz kulturowy – dodaje profesor Mahlamäki.

– Wierzymy, ¿e ta inwestycja bêdzie nasz¹ wizytówk¹, swoistym przywitaniem z Gdañskiem i niezwykle wa¿nym krokiem w rozwoju w Polsce – komentuje Tomasz Konarski, prezes zarz¹du YIT w Polsce. - Z tego wzglêdu do wspó³pracy zaprosiliœmy jednego z najlepszych fiñskich architektów. Profesor Rainer Mahlamäki, znany ze swojej wra¿liwoœci na aspekty historyczne i kulturowe, stworzy³ projekt na œwiatowym poziomie. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie on wyznacza³ standardy rozwoju tkanki miejskiej M³odego Miasta.

Profesor Rainer Mahlamäki wspó³pracowa³ z architektem Dariuszem Brzeziñskim i zespo³em z Latergrupa Architekci oraz z architektem Piotrem Chwazikiem i zespo³em GCK. - Architekci skoncentrowali siê na dba³oœci o detale, co znajduje odzwierciedlenie w uk³adzie bry³ poszczególnych budynków oraz doborze materia³ów budowlanych, nawi¹zuj¹cych do hal stoczniowych, statków, morza i wydm – czytamy w komunikacie. - Zachowane zosta³y historyczne osie widokowe oraz uk³ad komunikacyjny ³¹cz¹cy stoczniê, Europejskie Centrum Solidarnoœci oraz Stare Miasto. Od strony pó³nocnej wyeksponowany zosta³ widok na ¿urawie stoczniowe.

W ka¿dym budynku zostan¹ zaaran¿owane zielone tarasy z ³¹kami kwietnymi. Biurowiec zostanie wybudowany w oparciu o standardy certyfikacji BREEAM.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7