Poland

Yellen zatwierdzona na sekretarza skarbu przez Senat

Zdecydowana wiêkszoœæ senatorów zag³osowa³a za obsadzeniem Janet Yellen na stanowisku sekretarza skarbu USA. Bêdzie ona pierwsz¹ kobiet¹ pe³ni¹c¹ tê funkcjê w historii.

Senat zatwierdzi³ w poniedzia³ek nominowan¹ wczeœniej przez prezydenta Joe Bidena Janet Yellen na stanowisko sekretarza skarbu USA. Za g³osowa³o a¿ 85 senatorów, a przeciw opowiedzia³o siê 15 (wszyscy z Partii Republikañskiej).

Janet Yellen sta³a siê tym samym pierwsz¹ kobiet¹ w historii USA na tym fotelu. „Zatwierdzenie Yellen na sekretarza rozbija kolejny szklany sufit. W dziedzinie zdominowanej przez mê¿czyzn, to orzeŸwiaj¹ce wreszcie zobaczyæ kobietê kieruj¹c¹ Departamentem Skarbu” - stwierdzi³a w oœwiadczeniu po g³osowaniu demokratyczna senatorka Dianne Feinstein, cytowana przez agencjê Reutersa.

Dziêki b³yskawicznej nominacji by³a szefowa Fed mo¿e zacz¹æ ju¿ wspó³pracowaæ z Kongresem w walce z kryzysem wywo³anym pandemi¹ koronawirusa. Przed Yellen stoi wielkie wyzwanie wyprowadzenia amerykañskiej gospodarki z kryzysu, uzdrowienia finansów publicznych i kszta³towania nowej polityki gospodarczej w tych trudnych czasach.

74-letnia ekonomistka bêdzie ogrywaæ kluczow¹ rolê miêdzy innymi w realizacji programu gospodarczego prezydenta Joe Bidena, w tym ogromnego pakietu pomocy gospodarczej opiewaj¹cego na 1,9 bln dol. To w³aœnie on by³ w ostatnim czasie zarzewiem konfliktu z Republikanami, którzy uwa¿aj¹ sumê pomocy za zbyt wysok¹.

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17