Poland

Yellen rozważa nowy podatek bijący w inwestorów giełdowych

Niezrealizowane zyski kapita³owe odnosz¹ siê do teoretycznego wzrostu wartoœci aktywów posiadanych przez inwestora. Obecnie w USA – podobnie jak w Polsce – inwestorzy p³ac¹ podatek od zrealizowanych zysków. Odprowadzaj¹ daninê dopiero wtedy, kiedy sprzedaj¹ posiadane walory z zyskiem.

Mo¿liwoœæ opodatkowania niezrealizowanych zysków zosta³a po raz pierwszy poruszona przez senatora Ron Wyden, który prawdopodobnie zostanie przewodnicz¹cym senackiej Komisji Finansów.

Janet Yellen, nominowana przez prezydenta Joe Bidena na szefa Departamentu Skarbu, powiedzia³a, ¿e rozwa¿y tak¹ propozycjê zwiêkszenia dochodów rz¹du – wynika z informacji Reutersa. Ta uwaga zosta³a wyg³oszona podczas jej przes³uchania przed senack¹ Komisj¹ Finansów.

Informacja ta wywo³a³a poruszenie na Wall Street.

- Myœlê, ¿e to uderzy³oby w sentyment rynkowy. Oczywiœcie bycie inwestorem by³oby mniej atrakcyjne - powiedzia³ Howard Marks, miliarder i wspó³za³o¿yciel Oaktree Capital.

Specjaliœci zastanawiaj¹ siê co dzia³oby siê, gdyby inwestorzy posiadali niezrealizowan¹ stratê. - Otrzymujesz wtedy zwrot pieniêdzy? - pyta Marks.

Janet Yellen rozwa¿a równie¿ inne sposoby na zwiêkszenie dochodów rz¹du, które prawdopodobnie uderzy³yby w inwestorów i zamo¿nych Amerykanów.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7