Poland

Wyższa kwota wolna od podatku zrujnuje polski budżet?

Bud¿et i Podatki

Premier Mateusz Morawiecki jeszcze w marcu ma przedstawiæ Nowy £ad, czyli odpowiedŸ PiS na kryzys pandemiczny

Rzeczpospolita, Jerzy Dudek

Obni¿enie klina podatkowego by³oby dobr¹ odpowiedzi¹ na kryzys pandemiczny. Pytanie jednak, sk¹d rz¹d wzi¹³by na to pieni¹dze.

Jeszcze w marcu PiS ma przedstawiæ Nowy £ad, czyli sposób na odbudowê gospodarki po kryzysie wywo³anym przez koronawirusa. Szczegó³y tego planu s¹ owiane tajemnic¹, jednak OKO.press ujawni³o, ¿e mo¿e siê tam znaleŸæ kilka bardzo korzystnych dla Polaków rozwi¹zañ, takich jak kwota wolna od podatku w wysokoœci 30 tys. z³, emerytura bez podatku do 2,5 tys. z³, specjalne dodatki dla m³odych typu 500+ (choæ rz¹d rozwa¿a te¿ mniej korzystny pomys³ podwy¿ki sk³adki zdrowotnej). Rzecznik rz¹du Piotr Müller nie potwierdzi³ w poniedzia³ek tych doniesieñ ani im nie zaprzeczy³, wiêc coœ mo¿e byæ na rzeczy.

Ogromne koszty

Czy to dobre propozycje w odpowiedzi na kryzys pandemiczny, czy trzeba je raczej traktowaæ jako elementy nowego programu wyborczego PiS? – Wy¿sza kwota wolna od podatku to jeden ze sposobów na obni¿enie obci¹¿eñ podatkowych, tzw. klina podatkowego, co jest skutecznym sposobem na obni¿enie kosztów pracy i wzrost aktywizacji zawodowej. Pytanie jednak o koszty tej propozycji – odpowiada S³awomir Dudek, g³ówny ekonomista Fundacji FOR.

– Obni¿enie klina to dobra propozycja dla rynku pracy, postulowana zreszt¹ od lat. Ale mo¿liwoœæ wprowadzenia tak kosztownych rozwi¹zañ w obecnej sytuacji finansów pañstwa, gdy zad³u¿enie zbli¿a siê do konstytucyjnych limitów, jest ograniczona – zauwa¿a te¿ Pawe³ Wojciechowski, g³ówny ekonomista Pracodawców RP.

Jak wylicza, 30 tys. kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników (co obejmuje te¿ emeryturê bez podatku do 2,5 tys. z³), tych pracuj¹cych, jak i tych nieaktywnych zawodowo, bez wzglêdu na Ÿród³a i wysokoœæ dochodów, kosztowa³oby bud¿et pañstwa ok. 60–70 mld z³. To ogromna kwota, dla porównania – stanowi ona 40–45 proc. wszystkich wp³ywów z PIT w Polsce! Nawet program 500+, dodatków na wszystkie dzieci, poch³ania mniej, bo 40 mld z³ rocznie.

– By zdobyæ tak ogromne pieni¹dze, rz¹d musia³by podj¹æ drastyczne kroki, a ka¿dy oznacza³by przykre konsekwencje. Musia³by albo odst¹piæ od przestrzegania regu³ fiskalnych, co mo¿e siê Ÿle skoñczyæ dla nas wszystkich, albo œci¹æ wydatki o tak¹ kwotê, co wydaje siê ma³o prawdopodobne – mówi Dudek. – Jeszcze innym wyjœciem by³oby podniesienie innych obci¹¿eñ fiskalnych. To zaœ oznacza³oby, ¿e na wy¿szej kwocie od podatku gospodarka nie skorzysta, a sam pomys³ okaza³by siê jedynie kie³bas¹ wyborcz¹ – zaznacza Dudek.

Ulga nie dla wszystkich

– Nie wierzê, ¿e rz¹d zdecyduje siê na tak radykaln¹, tak kosztown¹ propozycjê 30 tys. kwoty wolnej dla wszystkich podatników – komentuje te¿ £ukasz Koz³owski, g³ówny ekonomista Federacji Przedsiêbiorców Polskich. – Jeœli ju¿, trzeba siê spodziewaæ, ¿e bêdzie to obwarowane ró¿nymi warunkami i gwiazdkami, tak ¿e dostêp do tego rozwi¹zania bêdzie mocno ograniczony – uwa¿a Koz³owski.

Mo¿liwe wiêc, ¿e 30 tys. kwoty wolnej bêdzie obejmowaæ tylko osoby o dochodach do 30 tys. z³ rocznie (2,5 tys. z³ miesiêcznie), a osoby o wy¿szych dochodach bêd¹ mia³y znacznie mniejsze lub zerowe zwolnienie z podatku. W taki sposób skonstruowany jest obecny, bardzo skomplikowany i nieprzejrzysty system kwoty wolnej (podatku nie p³ac¹ ci o dochodach do ok. 8 tys. z³ rocznie, potem kwota wolna maleje schodkowo do ok. 3,1 tys. z³, a po przekroczeniu 84 tys. z³ dochodów rocznie – spada do zera). Ciekawe, ¿e koszty takiego rozwi¹zania te¿ nie by³yby ma³e – to ok. 25–30 mld z³ rocznie.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition