Poland

Wywiad USA: Saudyjski książę zlecił zabójstwo Chaszodżdżiego

Saudyjski ksi¹¿ê Mohammad ibn Salman zatwierdzi³ operacjê maj¹c¹ na celu schwytanie lub zabicie dziennikarza D¿amala Chaszod¿d¿iego, który zosta³ zamordowany w 2018 roku - wynika z odtajnionego raportu amerykañskiego wywiadu ujawnionego w pi¹tek.

D¿amal Chaszod¿d¿i mieszka³ na sta³e w USA i by³ felietonist¹ "Washington Post". Na ³amach amerykañskiego dziennika krytycznie ocenia³ politykê ksiêcia Salmana.

Dziennikarz zosta³ zabity, a nastêpnie rozcz³onkowany w Stambule przez grupê powi¹zan¹ z saudyjskim ksiêciem. Rijad zaprzecza tym oskar¿eniom.

"Oceniamy, ¿e ksi¹¿ê koronny Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman zatwierdzi³ operacjê w Stambule, maj¹c¹ na celu schwytanie lub zabicie saudyjskiego dziennikarza D¿amala Chaszod¿d¿iego" - podano w raporcie.

W ocenie amerykañskiego wywiadu o udziale ksiêcia œwiadczy m.in. zaanga¿owanie w sprawie jednego z jego kluczowych doradców oraz "wsparciu dla stosowania brutalnych œrodków w celu uciszenia dysydentów za granic¹".

"Od 2017 roku ksi¹¿ê sprawuje absolutn¹ kontrolê nad organizacjami bezpieczeñstwa i wywiadu Królestwa, co czyni wysoce nieprawdopodobnym, ¿e saudyjscy urzêdnicy przeprowadziliby operacjê o takim charakterze bez autoryzacji ksiêcia koronnego" - oceniono.

Odtajniaj¹c raport Stany Zjednoczone rzucaj¹ wyzwanie Arabii Saudyjskiej m.in. w sprawie poszanowania praw cz³owieka i wojny w Jemenie. W czwartek prezydent Joe Biden rozmawia³ z 85-letnim ojcem ksiêcia, królem Salmanem. Podczas rozmowy telefonicznej obie strony zobowi¹za³y siê do dalszej wspó³pracy.

Po odtajnieniu sekretarz stanu USA Antony Blinken og³osi³ "Khashoggi Ban", politykê ograniczeñ wizowych "dla osób, które, dzia³aj¹c w imieniu obcego rz¹du, s¹ uwa¿ane za bezpoœrednio zaanga¿owane w powa¿ne, eksterytorialne dzia³ania antydysydenckie".

Dodatkowo Stany Zjednoczone zakaza³y w pi¹tek wjazdu z Arabii Saudyjskiej 76 osobom, mówi¹c, ¿e nie bêd¹ tolerowaæ osób, które gro¿¹ lub atakuj¹ aktywistów, dysydentów i dziennikarzy w imieniu obcych rz¹dów - og³osi³ Blinken.

Football news:

Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League