Poland

Wytworzenie środka trwałego przez spółkę

RachunkowoϾ

Adobe Stock

Wytworzenie œrodka trwa³ego przez spó³kê we w³asnym zakresie mo¿e byæ procesem z³o¿onym i skomplikowanym, jednak czêsto jest to jedyna mo¿liwoœæ. Na rynku mog¹ nie byæ dostêpne obiekty, jakich potrzebuje spó³ka, lub te¿ te, dostarczone od zewnêtrznego dostawcy, nie spe³niaj¹ wysokich oczekiwañ firmy.

Generalne zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt. 1 ustawy o rachunkowoœci jednostki mog¹ wyceniaæ maj¹tek trwa³y wed³ug ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Co wa¿ne, koszt wytworzenia obejmuje wy³¹cznie koszty pozostaj¹ce w zwi¹zku przyczynowo–skutkowym z jego wytworzeniem, poniesione od dnia udokumentowanego rozpoczêcia budowy do dnia udokumentowanego przyjêcia œrodka trwa³ego do u¿ywania. W sposób szczególny nale¿y podkreœliæ s³owo „udokumentowany", co oznacza, ¿e dzieñ rozpoczêcia budowy powinien wynikaæ z dokumentacji wewnêtrznej i ewidencji, a sam proces ustalenia okresu od momentu rozpoczêcia do dnia zakoñczenia budowy nie powinien budziæ w¹tpliwoœci. Na przyk³ad, mo¿e to byæ dzieñ rozpoczêcia udokumentowanych dzia³añ zwi¹zanych z uzyskaniem pozwolenia na budowê.

Zwraca siê uwagê, ¿e wszelkie koszty ponoszone przed dniem rozpoczêcia budowy, np. koszty analiz zwi¹zanych z wyborem lokalizacji, analiz op³acalnoœci inwestycji itp., s¹ koszta...

Football news:

Hertha sacked head coach and managing director after 1-4 away to Werder
Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United
Fenerbahce has launched a fundraiser for Ozil's move and hopes to raise 2 million euros. Debt of the club - 520 million