Poland

Wysokie ceny i przewozy kolejami z Chin

Dalekowschodni transport kolejowy pozostaje drogi, poniewa¿ popyt utrzymuje siê na wysokim poziomie.

Ten rok mo¿e byæ równie dobry jak ubieg³y. Operator kolejowy ULTC ERA (dominuj¹cy dalekowschodni kierunek) raportuje przewóz w 2020 roku 546,9 tys. TEU, o 64 proc. wiêcej ni¿ w 2019 roku. Przewozy kontenerów do Europy wzros³y o 77 proc. do 348,1 tys. TEU, zaœ do Chin o 45 proc. do 198,8 tys. TEU.

Przewodnicz¹cy Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyñski narzeka na wysokie ceny przewozów. – Na Nowym Jedwabnym Szlaku nadarzaj¹c¹ siê okazjê wykorzystano do poprawy ekonomicznej strony przedsiêwziêcia, które by³o przez kilka lat subwencjonowane przez Chiny – wskazuje Tarczyñski.

Du¿e przewozy doprowadzi³y do spiêtrzenia prze³adunków na granicy chiñsko-kazachskiej i bia³orusko-polskiej, gdzie stykaj¹ siê koleje szerokotorowe z normalnotorowymi. Spedytorzy poszukuj¹ alternatywnych tras. Spó³ka Belintertrans Germany skierowa³a pod koniec grudnia poci¹g z Chin do S³awkowa, aby sprawdziæ mo¿liwoœci nowego po³¹czenia, na którym nie trzeba prze³adowywaæ kontenerów z szerokiego na normalny tor.

DB Schenker rozpocz¹³ prze³adunki ró¿nych ³adunków w Ma³aszewiczach na terminalu Adampolu, le¿¹cym tu¿ obok terminalu PKP Cargo.

Do Polski przez Ma³aszewicze trafiaj¹ tak¿e kontenery z ³adunkami z krajów Dalekiego Wschodu. – Wci¹¿ jest to du¿y ruch i zainteresowanie t¹ nitk¹. Coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywa po³¹czenie Japonia/Korea do Europy. Poci¹gi je¿d¿¹ regularnie, granica nie jest zablokowana. JeŸdzimy z planowan¹ czêstotliwoœci¹ – podkreœla przedstawicielka PCC Intermodal Monika Konsor-F¹ferek.

Dodaje, ¿e poci¹gi zabieraj¹ wszystkie zg³oszone ³adunki, choæ jest to linia najtrudniej przewidywalna. – S¹ na niej nieregularnie górki i spadki, s¹ momenty kiedy ten ruch graniczny nie idzie p³ynnie st¹d musimy wiêcej inwestowaæ w sk³ady, zapewniaæ dodatkowe zestawy wagonów i utrzymywaæ bufor sprzêtu by jeŸdziæ regularnie/rozk³adowo – trzy razy w tygodniu – przypomina przedstawicielka PCC Intermodal.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before