Poland

Wypij i Maksymowicz grożą opuszczeniem klubu PiS

Tv.rp.pl

Dwóch pos³ów Porozumienia, Micha³ Wypij i Wojciech Maksymowicz, gro¿¹, ¿e jeœli Warmia i Mazury nie otrzymaj¹ dodatkowych funduszy na przetrwanie zaostrzonych w tym regionie restrykcji, opuszcz¹ klub Prawa i Sprawiedliwoœci.

Rz¹d og³osi³, ¿e w zwi¹zku z wyj¹tkowo licznymi zaka¿eniami koronawirusem na Warmii i Mazurach, od 27 lutego w tym regionie obowi¹zuj¹ zaostrzone restrykcje - zamkniête s¹ galeria handlowe,  kina, hotele, wszystkie szko³y przesz³y na nauczanie zdalne.

Jeszcze 26 lutego pose³ Porozumienia Micha³ Wypij informowa³ w mediach spo³ecznoœciowych, ¿e dziêki szybkim dzia³aniom Jaros³awa Gowina region ten, podobnie jak regiony górskie, otrzyma dodatkowe wsparcie w kwocie 300 mln z³.

Zarówno rz¹d, jak i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, którym kieruje Gowin, odciêli siê od tego pomys³u i dodatkowych pieniêdzy dla Warmii i Mazur nie ma.

Wojciech Maksymowicz i Micha³ Wypij, którzy dostali siê do Sejmu z woj. warmiñsko-mazurskiego, zagrozili, ¿e jeœli pieni¹dze dla regionu siê nie znajd¹ - opuszcz¹  klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoœci. Ta informacja mia³a ju¿ trafiæ do Jaros³awa Kaczyñskiego.

Obaj zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ "twardo walczyæ" o fundusze dla swojego regionu.

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section