Poland

Wypełnij JPK i módl się do fiskusa

Adobe Stock

Czy jest coœ trudniejszego ni¿ wprowadzanie w ¿ycie wielkich zmian? Tak. Robienie tego w czasie pandemii. W takiej sytuacji wypada³oby, ¿eby w³adza podzieli³a siê odpowiedzialnoœci¹, zamiast zrzucaæ j¹ na przedsiêbiorców i ksiêgowych.

Ka¿da zmiana przepisów to nowa sytuacja prawna, której efektem s¹ kolejne interpretacje ustaw i rozporz¹dzeñ. A na brak zmian narzekaæ nie mo¿e nawet najbardziej zagorza³y reformator. I chyba tylko on, bo pozostali s¹ niezadowoleni. Prokurator, obroñca i sêdzia na procesie karnym ¿mudnie analizuj¹ ka¿d¹ zmianê kodeksu, jaka zasz³a od chwili czynu a¿ do dnia wyroku. S¹d musi zdecydowaæ, który stan prawny by³ dla pods¹dnego najbardziej korzystny – i zastosowaæ w³aœnie tê ustawê. Gdy proces ci¹gnie siê latami, zmian mo¿e byæ kilkadziesi¹t i wiêcej. S¹d mo¿e siê pomyliæ. Od korygowania b³êdów s¹ wy¿sze instancje s¹dowe – apelacje, kasacje i skargi nadzwyczajne.

Na tym polega praca prawnika i wymierzanie sprawiedliwoœci. Ale czym innym s¹ ju¿ obowi¹zki ksiêgowego, który ma po prostu zastosowaæ jasny przepis rachunkowy, obliczyæ podatek i wskazaæ, jak go odprowadziæ. Tylko tyle i a¿ tyle.

Tymczasem dla 1,7 miliona polskich p³atników VAT w³aœnie mija termin wysy³ania fiskusowi Jednolitego Pliku Kontrolnego w unowoczeœnionej wersji. Kluczowe s¹ tu kody rozmaitych produktów i us³ug, które zosta³y uznane za „wra¿liwe" w obrocie. Trzeba prawid³owo je oznaczyæ w dokumencie, co nastrêcza ogromnych trudnoœci.  Na dodatek zmiany wchodz¹ w ¿ycie w œrodku pandemii. Z tej przyczyny komunikacja miêdzy rz¹dem a przedsiêbiorcami jest utrudniona. Ksiêgowi alarmuj¹: JPK nie da siê wype³niæ bez b³êdu, a za b³êdy s¹ kary. S³ychaæ, ¿e wielu ksiêgowych, którym co i rusz utrudnia siê pracê, chce odejœæ z zawodu. A w³adza na to: termin z³o¿enia dokumentów jest wa¿niejszy ni¿ ich prawid³owoœæ. Ale sankcji gro¿¹cej za b³¹d nikt nie odwo³uje i – co gorsza – brak ministerialnych objaœnieñ, które s¹ pilnie potrzebne. Ksiêgowi w firmach, gminach czy organizacjach po¿ytku publicznego dr¿¹cymi rêkami wype³niaj¹ formularze.

Obowi¹zuje wiêc metoda: wyœlij plik na czas i módl siê, by fiskus nie zakwestionowa³ rozliczenia albo – co gorsza – nie uzna³, ¿e prowadz¹c szkolenia, obracaj¹c elektronik¹ lub innymi towarami zakwalifikowanymi jako wra¿liwe, uczestniczysz w procederze wy³udzania VAT lub, nie daj Bo¿e, w jakiejœ karuzeli.

B³êdne wype³nienie JPK mo¿e byæ wykroczeniem lub nawet przestêpstwem skarbowym. Dobrze wiêc, ¿e resort finansów poinformowa³, i¿ fiskus nie bêdzie dzia³a³ automatycznie, tylko najpierw wezwie do usuniêcia b³êdu i da na to czas. Szkoda jednak, ¿e wyjaœnieñ udzieli³ w odpowiedzi na pytania „Rz", a sam z siebie nie widzia³ potrzeby powiedzenia tego obywatelom. Tylko tyle i a¿ tyle.

Football news:

Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal