Poland

Wypadki przy pracy będą droższe dla firm

Adobe Stock

Nawet 150 tys. najwiêkszych firm mo¿e straciæ miliony z³otych na nowelizacji szykowanej przez rz¹d, która uniemo¿liwi im odzyskanie nadp³aconych sk³adek.

Niekorzystne dla przedsiêbiorców zmiany mog¹ wejœæ w ¿ycie ju¿ od 1 kwietnia 2021 r. Tak przewiduje du¿a nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw, która zawiera tak¿e zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym. W myœl projektu oko³o 150 tys. przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych co najmniej dziesiêciu pracowników, w tym kilka tysiêcy najwiêkszych polskich firm, bêdzie mia³o tylko 11 miesiêcy na korygowanie informacji o wypadkach przy pracy, jakie u nich siê wydarzy³y.

Wy¿sza sk³adka

Od tej informacji zale¿y wysokoœæ sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe. Wystarczy jeden powa¿ny wypadek przy pracy i przedsiêbiorca musi p³aciæ sk³adkê wy¿sz¹ o np. 1 pkt proc., co ³¹cznie mo¿e kosztowaæ go kilkaset tysiêcy, jeœli nie kilka milionów z³otych rocznie. System jest tak skonstruowany, ¿e firmy musz¹ zg³osiæ co roku do koñca stycznia – na druku ZUS IWA – czy zdarzy³y siê ciê¿kie lub œmiertelne wypadki. Na tej podstawie Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wylicza im wy¿sz¹ sk³adkê wypadkow¹. Ma to motywowaæ przedsiêbiorców do dbania o zdrowie i ¿ycie zatrudnionych.

Czytaj te¿: Jak dochodziæ odszkodowania za wypadek przy pracy

– Obecnie przedsiêbiorca mo¿e sk³adaæ korekty deklaracji ZUS IWA w zasadzie bez ograniczeñ czasowych. Przyk³adowo – kilka lat temu nast¹pi³ wypadek, który zosta³ omy³kowo zakwalifikowany jako wypadek przy pracy, lub zosta³ zakwalifikowany jako wypadek ciê¿ki, a takim nie by³. Ma to wp³yw na wysokoœæ stawki ubezpieczenia wypadkowego – komentuje Krzysztof G¹sior, adwokat, partner w kancelarii Zawirska, Ruszczyk, G¹sior. – Po zmianach p³atnik bêdzie móg³ tak¹ korektê z³o¿yæ maksymalnie do koñca roku nastêpuj¹cego po roku, za który ZUS IWA zosta³a z³o¿ona. Taki limit dotyczy jednak tylko przedsiêbiorcy. ZUS nadal bêdzie móg³ dokonywaæ zmian bez ograniczeñ.

Nierówne uprawnienia

Prawnicy nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e zmiana wynika wy³¹cznie z tego, ¿e ZUS musi zwracaæ sk³adki wypadkowe przedsiêbiorcom nawet po kilku latach, gdy oka¿e siê, ¿e pracownik, który pierwotnie uleg³ wypadkowi uznanemu za ciê¿ki, w wyniku rehabilitacji powróci³ do zdrowia i do pracy. Wtedy takie zdarzenie nie jest ju¿ traktowane jako ciê¿ki wypadek przy pracy, a ZUS odmawia wyp³aty œwiadczeñ z tego tytu³u. Odmawia jednak zwrotu podwy¿szonych z tego powodu sk³adek.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan doprowadzi to do tego, ¿e ZUS zawsze bêdzie móg³ odzyskaæ niedop³atê sk³adki wypadkowej, podczas gdy p³atnik nie bêdzie mia³ mo¿liwoœci odzyskania nadp³aty z tego samego tytu³u.

Etap legislacyjny: konsultacje spo³eczne

Grzegorz Piliszek senior manager, adwokat – EY

Zmiany dotycz¹ce ubezpieczenia wypadkowego w kszta³cie zaproponowanym w projekcie doprowadz¹ do niesprawiedliwego traktowania wielu przedsiêbiorców. Nie powinno byæ tak, ¿e ZUS dopuszcza korektê dokumentów rozliczeniowych takich jak ZUS DRA czy ZUS RCA do piêciu lat, natomiast dokumentów ZUS IWA tylko do koñca danego roku rozliczeniowego – w praktyce 11 miesiêcy. Zablokuje to wielu p³atnikom mo¿liwoœæ odzyskania nadp³at w tym zakresie i spowoduje efekt odwrotny do zamierzonego przez ministerstwo – wzrost liczby spraw w s¹dzie. Ju¿ teraz, w razie np. wypadku zakwalifikowanego pierwotnie jako ciê¿ki, w wyniku którego po odpowiednim okresie rekonwalescencji pracownik powróci³ do pracy na wczeœniej zajmowane stanowisko dostosowane przez p³atnika lub podobne, ZUS potrafi odmówiæ wyp³aty œwiadczeñ dla poszkodowanego. Od przedsiêbiorcy nadal ¿¹da zap³aty podwy¿szonej po takim wypadku sk³adki, choæ w miêdzyczasie zmieni³a siê kwalifikacja tego zdarzenia. Dlatego wiele firm decyduje siê skierowaæ takie sprawy do s¹du. A bywa, ¿e chodzi o naprawdê du¿e kwoty. W jednym z takich przypadków po powrocie pracownika do pracy, odnotowaliœmy we wspó³pracy z przedsiêbiorc¹ powstanie nadp³aty na 6 mln z³! Z mojego doœwiadczenia wynika, ¿e ZUS przegrywa regularnie w tego rodzaju sporach.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored