Poland

Wynagrodzenie nie może być jałmużną

W pracy prawników nie o zarobek chodzi, lecz o poczucie godnoœci.

Pod koniec 2019 r. do Trybuna³u Konstytucyjnego wp³ynê³a skarga, w której adwokat domaga siê stwierdzenia niezgodnoœci z konstytucj¹ przepisów rozporz¹dzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Pañstwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzêdu w zakresie stawki maksymalnej op³aty za czynnoœci adwokackie w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (240 z³ plus VAT).

Zdaniem skar¿¹cego wysokoœæ honorarium jest niezgodna z prawem do godnego wynagrodzenia, jeœli zwa¿yæ na niezbêdny wk³ad pracy (udzia³ w oœmiu rozprawach), stopieñ skomplikowania sprawy (trzy opinie bieg³ych uzupe³niane ustnie na rozprawach oraz siedem pism procesowych i apelacja) oraz wagê sprawy (pozostawanie klienta w zamkniêtym zak³adzie opieki leczniczej). Skar¿¹cy jest zdania, ¿e wynikaj¹ca z rozporz¹dzenia regulacja przenosi ze Skarbu Pañstwa na adwokata koszty œwiadczenia pomocy prawnej. Prokurator generalny uwa¿a zaœ, ¿e obowi¹zuj¹ce zasady ustalania wynagrodzeñ staraj¹ siê uwzglêdniaæ zarówno ...

Football news:

Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City
Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents
Stefano Pioli: Milan must step on the gas. The match with Roma will be for 6 points
Guardiola about 2:1 with West Ham: City realized that a beautiful victory is not worth waiting for, after 15 minutes
Ter Stegen finished the warm-up ahead of schedule due to pain in his hand, but left in the start for Seville
Man City have not lost in 27 consecutive games. Best streak since 2017