Poland

Wymiociny warte fortunę. Znaleziono je przypadkiem na plaży

Kaszaloty

Adobe Stock

Tajski rybak wzbogaci siê dziêki temu, ¿e po nieudanym po³owie natkn¹³ siê na bry³ê wymiocin wieloryba.

Nieudany po³ów barwen okaza³ siê byæ ¿y³¹ z³ota dla Chalermchaia Mahapana z miasta Songgkhla w Tajlandii. Gdy m³ody rybak wyci¹ga³ ³ódŸ na pla¿ê natkn¹³ siê na jasny kamieñ i uzna³, ¿e mo¿e to byæ ciekawe znalezisko. Przeczucie go nie myli³o – doœwiadczeni rybacy szybko ocenili, ¿e znaleziony kamieñ nie jest kamieniem, a ambr¹, wydzielin¹ z przewodu pokarmowego kaszalota. Ambra to niezwykle cenny surowiec dla przemys³u kosmetycznego – w stanie czystym jest bezzapachowa, ma przy tym w³aœciwoœci utrwalaj¹ce i dziêki temu jest np. sk³adnikiem najdro¿szych perfum.

Rybacy przes³ali próbkê znaleziska do laboratorium, które potwierdzi³o, ¿e Mahapan faktycznie znalaz³ na pla¿y ambrê. Surowiec wyceniono tam na równowartoœæ oko³o 210 tys. funtów, czyli nieco ponad milion z³otych.

Chalarmchai Mahapan zatrudni³ agenta, który ma znaleŸæ dla niego kupca na ambrê. Na razie towar wyceniany jest nieco ni¿ej ni¿ przez laboratorium – 24,5 tys. funtów za kilogram, czyli oko³o 171,5 tys. funtów za ca³¹, wa¿¹c¹ 7 kg bry³ê wymiocin wieloryba. Jednak poœpiechu nie ma.

- Nie spieszy mi siê, by to sprzedaæ – powiedzia³ dziennikarzom rybak.

Obecnie przemys³ perfumeryjny na naturaln¹ ambrê mo¿e liczyæ tylko z takich znalezisk, jak to z Tajlandii czy przypomniane przez serwis polsatnews.pl znalezisko z 2016 roku, gdy omañscy rybacy znaleŸli bry³ê ambry o wadze 60 kg i wart¹ ponad 11 mln z³otych. Dawniej ambrê pozyskiwano od wielorybników, jednak obecnie kaszaloty znajduj¹ siê pod œcis³¹ ochron¹. Znajdowane od czasu do czasu bry³y ambry pojawiaj¹ siê najczêœciej w pobli¿u ¿erowisk kaszalotów i wa¿¹ od 1 do 20 kg. Ambra jest przypuszczalnie efektem niestrawnoœci u tych zwierz¹t.

Przemys³ kosmetyczny stosuje obecnie na co dzieñ syntetyczne zamienniki ambry. Surowiec naturalny wykorzystywany jest tylko w najdro¿szych produktach.

Football news:

Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players