Poland

Wykładowcy rozmawiali jak zaniżać zdawalność

Po wyk³adzie z anatomii dla studentów pierwszego roku studiów lekarskich na Collegium Medicum Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Bydgoszczy wyk³adowca zapomnia³ wy³¹czyæ mikrofon i rozpocz¹³ rozmowê z profesorem Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego i innym wyk³adowc¹ z Bydgoszczy.

W rozmowie uczestnicz¹ prof. Janusz Moryœ z Gdañska, kierownik wydzia³u anatomii UMK w Bydgoszczy Micha³ Szpinda i dziekan wydzia³u lekarskiego UMK Zbigniew W³odarczyk.

Jak informuje Interia.pl, naukowcy dzielili siê spostrze¿eniami dotycz¹cymi zdalnego systemu nauczania. Przedstawiali sposoby na zani¿anie zdawalnoœci.

"Rozmawialiœmy ju¿ o tym, ¿e zdawalnoœæ jest zdecydowanie za wysoka w formie zdalnej. Coœ musimy z tym zrobiæ" - przekonuje jeden z wyk³adowców z Bydgoszczy.

"Wybra³em najlepszych studentów i robiê dla nich specjalny test, te¿ stacjonarny. Taki, ¿e po cztery punkty mi pisz¹. Najlepsi" - dodaje.

"U nas jest ciœnienie, ¿eby zrobiæ egzaminy koñcowe stacjonarne. Ale nie wiem, czy jest to w porz¹dku do studentów. Je¿eli mieli zajêcia i zaliczenia zdalne, to jak ich weŸmiemy na egzamin na ¿ywo, to trafiê potem do rektora na dywanik, bo mo¿e 40 proc. zda" - opowiada jeden z wy³adowców.

Prof. Moryœ mówi o "funduszu Morysia" na swojej uczelni. "Anatomiê powtarza z regu³y... to jest tak zwany 'fundusz Morysia' na uczelni, bo kosztuje to 8 tys. z³. (...) Pieni¹dze dostaje uczelnia. Co wiêcej, s¹ zmiany w regulaminie uczelni, bo to jedyna z uczelni, w której wydzia³ lekarski ma procedurê 17 lat. Pierwszy egzamin zgodnie z regulaminem mo¿na powtarzaæ raz, a ka¿dy nastêpny mo¿na powtarzaæ dwa lata" - przekazujê.

Rozmowa zosta³a nagrana przez studentów. O sprawie poinformowano samorz¹d studencki Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego. O wyjaœnienia poproszono prorektora ds. studenckich.

Football news:

Cagliari snatched a 4-3 victory over Parma, trailing 1-3 by the 65th minute. 2 goals scored in added time
Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud