Poland

Wyj jak wilk, może odpowie

Adam Ge³don

Tropiciel i jego wierny husky, czyli Adam Ge³don i Amarog

Rados³aw Nowacki

Okazuje siê, ¿e cz³owiek mo¿e nawi¹zaæ kontakt z wilkiem, wyj¹c. O aktywnoœci wokalnej tych drapie¿ników pan Adam napisa³ nawet pracê magistersk¹. Przyznaje jednak, ¿e to niesamowicie trudny temat, bo one nie tylko wyj¹, ale te¿ pos³uguj¹ siê ca³¹ palet¹ dŸwiêków: skomleniem, piszczeniem, jêczeniem, ziewaniem, warczeniem czy szczekaniem.

Wostatnich tygodniach wilki sta³y siê bardziej medialne. Powód? Le¿¹cy œnieg, a co za tym idzie – odciœniête ³apy. – Zaniepokojeni ludzie dzwoni¹ do nadleœnictwa z pytaniami, czy ko³o ich domostw nie grasuj¹ wilki – mówi Adam Ge³don, leœnik i znany tropiciel wilków ze Spychowa na Mazurach. Zaledwie kilka minut drogi jazdy samochodem ze Spychowa znajduje siê leœnictwo NiedŸwiedzi K¹t. To prawdopodobnie tutaj na pocz¹tku XIX w. upolowano ostatniego niedŸwiedzia na Mazurach. – Dziœ to bardzo wilczy teren – przekonuje Ge³don. Zwarty, leœny obszar zasobny w jelenie doskonale nadaje siê na dom dla jednego z najwiêkszych drapie¿ników ¿yj¹cych w Europie.

Penetrowanie okolicy utrudnia nam œwie¿y œnieg. Schodzimy z utartego szlaku, brn¹c w nim po kolana. Jest ok. 10 stopni na minusie. Na niedawno co zas³anej pierzynce wypatrujemy œladów obecnoœci wilków. – Tropów dobrze jest szukaæ dzieñ, dwa dni po opadach œniegu – t³umaczy tropiciel w klimatyc...

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well