Poland

Wycieczka do wycieczkowca? Zakotwiczone statki celem turystów

Fot. Mudeford Ferry / Facebook

U wybrze¿y Anglii cumuj¹ wycieczkowce, miêdzy innymi piêæ razy wiêkszy od Titanica Allure of the Seas. Teraz, kiedy s¹ puste, sta³y siê atrakcj¹ turystyczn¹ – za 25 dolarów mo¿na pod nie podp³yn¹æ i obejrzeæ z pok³adu promu.

By³y kapitan wycieczkowca P&O Aurora, Paul Derham, organizuje jednodniowe wycieczki, których uczestnicy ogl¹daj¹ gigantyczne statki pasa¿erskie zacumowane u wybrze¿y Anglii – donosi amerykañska stacja telewizyjna CBS. Wyprawa kosztuje 25 dolarów od osoby. Jak mówi marynarz, oferta cieszy siê powodzeniem.

Jego prom Josephine zabiera turystów na wyprawy od lipca. Celem jest miêdzy innymi Allure of the Seas nale¿¹cy do armatora Royal Caribbean. Jednostka zaskakuje wielkoœci¹ – jest piêæ razy wiêksza od Titanica, w czasach przedcovidowych zabiera³a na pok³ad prawie 7 tysiêcy pasa¿erów. Wycieczki organizowane przez Derhama obejmuj¹ rejs wokó³ kilku jednostek. Poza Allure of the Seas mo¿na zobaczyæ nale¿¹cy do Royal Caribbean Anthem of the Seas i Jewel of the Seas. Na morzu stoj¹ równie¿ Arcadia i Aurora (armator P&O), Valor (Carnival) i Queen Mary 2 (Cunard).

Pandemia mocno uderzy³a w organizatorów rejsów wycieczkowych. Jak wynika z danych, na które powo³uje siê CBS, miesiêcznie trac¹ oni miliard dolarów.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record