Poland

Wybuch wulkanu w Indonezji. Spokojna reakcja mieszkańców

Po³o¿ony w prowincji Sumatra Pó³nocna wulkan Sinabung wybuch³ we wtorek, wyrzucaj¹c py³ wulkaniczny na wysokoœæ 5 kilometrów.

To pierwsza erupcja wulkanu Sinabung od sierpnia 2020 r. Brak doniesieñ o osobach poszkodowanych. W³adze zaapelowa³y do mieszkañców o niezbli¿anie siê do krateru na odleg³oœæ mniejsz¹ ni¿ trzy kilometry.

W ostatnich latach Sinabung sta³ siê bardziej aktywny. W zwi¹zku z sytuacj¹ w prowincji Sumatra Pó³nocna og³oszono drugi najwy¿szy poziom alarmu.

We wtorek wulkan wyrzuci³ w niebo chmurê py³u wulkanicznego. Mieszkaniec regionu Wirda Br Sitepu powiedzia³ agencji Reutera, ¿e sytuacja siê uspokoi³a i ¿e iloœæ py³u siê zmniejszy³a. Z nagrañ publikowanych w mediach spo³ecznoœciowych wynika, ¿e œwiadkowie erupcji nie wpadli w panikê.

AFP

Do 2010 r. wulkan Sinabung uwa¿any by³ za wygas³y. Jak ustalili wulkanolodzy, poprzednia erupcja mia³a miejsce w VIII lub IX wieku.

W Indonezji znajduje siê prawie 130 aktywnych wulkanów - wiêcej ni¿ w jakimkolwiek pañstwie.

Football news:

Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything
Milner on Super League: The players do not have the right to vote. The current system is very good