Poland

Wyborcze prezenty w Nowym Ładzie? Koszty będą wysokie

Gospodarka

Premier Matusz Morawiecki

Premier Matusz Morawiecki

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

W programie Nowy £ad, nad którym pracuje PiS, pojawiæ ma siê m.in. propozycja kwoty wolnej od podatku w wysokoœci 30 tys. z³ i emerytura bez podatku do 2,5 tys. z³otych – donosi OKO.press.

Premier Matusz Morawiecki ju¿ od kilku miesiêcy mówi o Nowym £adzie jako wa¿nym, prze³omowym programie odbudowy kraju po pandemii. Szczegó³y s¹ trzymane w tajemnicy, ale OKO.press podaje, ¿e uda³o siê ustaliæ kilka pozycji w programie. To m.in. kwota wolna od podatku w wysokoœci 30 tys. z³, emerytura bez podatku do 2,5 tys. z³, coœ w rodzaju dodatków 500+ dla m³odych ludzi czy podwy¿ka sk³adki zdrowotnej dla najlepiej zarabiaj¹cych.

Wszystkie tego typu propozycje (oprócz wzrostu sk³adki) oznacza³yby wzmocnienie kieszeni Polaków i popytu konsumpcyjnego, a jednoczeœnie by³yby kosztowne dla finansów pañstwa. Trudno wiêc je nazwaæ inaczej ni¿ prezentami wyborczymi.

Ile dok³adnie mogliby skorzystaæ Polacy i ile straci³by bud¿et pañstwa – to trudno oszacowaæ bez szczegó³ów danej propozycji. Niemniej mo¿na rozwa¿yæ ró¿ne warianty. Najwiêksze korzyœci i koszty przynios³oby oczywiœcie wprowadzenie kwoty wolnej w wysokoœci 30 tys. z³ rocznie dla wszystkich podatników (wobec ok. 8 tys. z³ obecnie, choæ system zak³ada spadaj¹c¹ kwot¹ woln¹, przy najwy¿szych zarobkach spada ona do zera). Przy za³o¿eniu, ¿e mamy w Polsce ok. 26 mln podatników i ka¿dy móg³by zmniejszyæ swój podatek o 5,1 tys. z³ rocznie (zamiast 0-1,36 tys. z³ obecnie), pañstwo mog³oby straciæ ponad 70 mld z³. Takie wyliczenia przedstawia³ resort finansów, gdy w 2017 r. toczy³a siê dyskusja nad podobnym projektem Kukiz’15.

Mo¿na te¿ rozpatrywaæ inny wariant, w którym wysoka kwota wolna obejmuje tylko najmniej zarabiaj¹cych podatników. Warto przy tym zwróciæ uwagê, ¿e 30 tys. z³ rocznie to dok³adnie 2,5 tys. z³ miesiêcznie. W takim przypadku, podatku PIT nie p³aci³yby w ogóle osoby otrzymuj¹ce mniej wiêcej minimalne wynagrodzenie oraz emeryci o dochodzie w³aœnie do 2,5 tys. z³ miesiêcznie (co by³oby spe³nieniem postulatu emerytury bez podatku do 2,5 tys. z³).

Tu wyliczenie kosztów jest jeszcze bardziej skomplikowane, ale warto zwróciæ uwagê, ¿e podobn¹ propozycjê podczas prezydenckiej kampanii wyborczej sk³ada³ Rafa³ Trzaskowski (w jego projekcie kwota wolna dla podatników o dochodach powy¿ej 30 tys. z³ spada³aby do 8 tys., a powy¿ej 65 tys. z³ – do zera). Koszt wed³ug wyliczeñ ekspertów to ok. 25-30 mld z³.

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again