Poland

Wyborcy PiS też popierają bunt biznesu przeciwko obostrzeniom

Zakopane

AFP

Trwanie rz¹du przy obecnych restrykcjach i utrzymywanie kilkudziesiêciu bran¿ w stanie "zamro¿enia" mo¿e odbiæ siê na jego notowaniach. Z sonda¿u przeprowadzonego przez IBRiS dla Business Insider Polska wynika, ¿e Polacy pozytywnie oceniaj¹ otwieranie siê kolejnych bran¿ wbrew rz¹dowym zakazom. Przedsiêbiorców popieraj¹ nawet wyborcy PiS.

W styczniu 2021 roku przedsiêbiorcy maj¹ doœæ obostrzeñ. Zaczynaj¹ siê organizowaæ i szykowaæ oddolne akcje otwierania firm, a nawet ca³ych bran¿ wbrew rz¹dowym zaleceniom. To m.in. "góralskie veto", zapowiadane na 1 lutego 2021 r. otwarcie przynajmniej po³owy firm z bran¿y fitness czy kolejne bary i restauracje przyjmuj¹ce goœci. Czarê goryczy przelewa ostatecznie decyzja o przed³u¿enie restrykcji przynajmniej do koñca stycznia.

Zjawisko, które okreœlane jest jako bunt przedsiêbiorców, jest czêœciowo bagatelizowane przez polityków. Strasz¹ oni, ¿e firmy, które z³ami¹ zakazy nie bêd¹ mog³y skorzystaæ z rz¹dowej pomocy, a wicepremier Jaros³aw Gowin w programie "T³it" Wirtualnej Polski przekonuje, ¿e wcale nie ma tak wielu przedsiêbiorców, którzy postanowili nie przestrzegaæ rz¹dowych restrykcji. 

Jednak z badania przeprowadzonego przez IBRiS na Business Insidera wynika, ¿e przedsiêbiorcy maj¹ szerokie poparcie spo³eczne.

Wiêkszoœæ Polaków bowiem pozytywnie ocenia otwarcie niemal ka¿dej zamro¿onej bran¿y wbrew rz¹dowym zakazom.

W przypadku hoteli i pensjonatów otwarcie popiera 69,2 proc. spo³eczeñstwa. Zdecydowanie pozytywnie ocenia je 31,6 proc., a raczej pozytywnie 37,6 proc.

Jeszcze wiêksze poparcie spo³eczne ma otwarcie stacji i wyci¹gów narciarskich – pozytywnie odnosi siê do takich ruchów 74,9 proc. Przeciwnego zdania jest zaledwie co pi¹ty ankietowany.

69,6 proc. ankietowanych popiera otwieranie siê restauracji. Nieco mniej, bo 65,4 proc. zapytanych pozytywnie odnosi siê do otwarcia kawiarni.

Z kolei 59,2 proc. popiera bunt si³owni i klubów fitness.

Tak szerokiego poparcia spo³ecznego nie ma jedynie otwieranie klubów i dyskotek. Pozytywnie myœli o nim zaledwie 23,9 proc. respondentów.

Wyniki sonda¿u poparcia dla otwierania bran¿ wbrew rz¹dowym zakazom popieraj¹ najczêœciej respondenci, którzy w ostatnich wyborach g³osowali na Konfederacjê. Równoczeœnie jednak poparcie dla "buntowników" w grupie wyborców Prawa i Sprawiedliwoœci równie¿ jest wysokie.

Otwieracie hoteli pensjonatów popiera 51 proc. ankietowanych o takich preferencjach. Bunt górali i uruchomienie stacji narciarskich 59 proc., restauracji 52 proc., a kawiarni 51 proc. Tak du¿ego poparcia nie maj¹ wœród wyborców PiS si³ownie i kluby fitness (35 proc.) oraz dyskoteki (13 proc.).

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)