Poland

Wszystko zostaje w rodzinie

Szymon Ho³ownia seriê transferów do Polski 2050 zapowiada³ w rozmowie z „Rzeczpospolit¹” jeszcze w 2020 roku. Rozmowy o przejœciu do nowego ugrupowania z partii parlamentarnych tocz¹ siê od miesiêcy. Gdyby nie pandemia, od dawna mówi³oby siê o dynamicznej budowie partii, struktur Polski 2050, która chce mieæ te¿ silne przedstawicielstwo w Sejmie i Senacie.

Kwesti¹ czasu jest realizacja hegemonicznych zapêdów Ho³owni. W PO, czy szerzej w Koalicji Obywatelskiej, panuje stagnacja i wielu parlamentarzystów nie czuje siê docenienie w partii. Podobnie jest w Lewicy czy PSL. Zas³u¿eni dzia³acze s¹ odstawiani na boczny tor, a ich pomys³y nie maj¹ szans na realizacjê. W nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami, wielu polityków narzeka na marazm po stronie opozycji parlamentarnej. Dlatego Hanna Gill-Pi¹tek z³o¿y³a rezygnacjê z cz³onkostwa w partii Wiosna i w klubie parlamentarnym Lewicy przechodz¹c do Ho³owni. Dlatego Ho³owniê wspar³ wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski, a w Senacie bezpartyjny Jacek Bury, odchodz¹c z klubu Koalicji Obywatelski. Dlatego now¹ formacjê zasili³ równie¿ by³y wojewoda i wicemarsza³ek podlaski Maciej ¯ywno i zasili wielu innych. Po stronie opozycji to zgrane nazwiska, które u Ho³owni maj¹ nabieraæ wigoru, buduj¹c now¹ polityczn¹ si³ê i reprezentuj¹c j¹ w mediach. A jeœli Ho³ownia bêdzie mia³ klub, to Polska 2050 bêdzie reprezentowana w mediach w g³ównych programach politycznych, a takiej reklamy ruch Ho³owni bardzo potrzebuje.

Teraz czas na drugie ¿ycie Joanny Muchy.

To nie koniec transferów do Ho³owni. Jednak to nie s¹ wrogie przejêcia. Lider Polski 2050 od d³u¿szego czasu zachêca PO do wspó³pracy. Wspólne listy przed kolejnymi wyborami mog¹ okazaæ siê niezbêdne. Ale Ho³ownia potrzebuje silnej karty przetargowej, ¿eby wspó³pracowaæ na w³asnych warunkach, nie na zasadach najwiêkszej partii opozycyjnej. Ma ju¿ wysokie poparcie spo³eczne, jego ugrupowanie cieszy siê dobrym wynikiem w sonda¿ach, a teraz potrzebuje silnej reprezentacji w parlamencie. Transfer Joanny Muchy jest logicznym wprowadzaniem w ¿ycie planu Ho³owni, który na wojnê z PO iœæ nie zamierza. Jest i bêdzie na ni¹ za s³aby.

Jaka bêdzie przysz³oœæ Polski 2050? Kolejne, nie wrogie, przejêcia i szykowanie siê do wczeœniejszych wyborów. Po podziale Mazowsza najbli¿sze mog¹ siê odbyæ jeszcze w tym roku. A co z PO? Trafnie jej sytuacjê uj¹³ Andrzej Olechowski, wspó³za³o¿yciel Platformy: „Jeœli po stronie opozycji nic siê nie zmieni, PiS wygra kolejne wybory. ¯yczê Platformie, ¿eby wreszcie siê ogarnê³a. Sama raczej nie mo¿e wygraæ. Bez koalicjantów nie pokona PiS-u (…) Nie widzê œwie¿oœæ w PO. Œwie¿oœæ jest w inicjatywie Szymona Ho³owni. Nikt nie dawa³ mu szansy.” 

PO jest tak samo skazana na wspó³pracê z Ho³owni¹, jak Ho³ownia na wspó³pracê z PO. Kolejny transfer to bardziej przegrupowanie si³ w ramach tego samego obozu opozycyjnego, ni¿ wojna po stronie anty-PIS. Tym bardziej, ¿e to Platforma bêdzie pilnie potrzebowaæ nowego komponentu politycznego w Koalicji Obywatelskiej, bo Nowoczesna jest ju¿ tylko wydmuszk¹, nowoczesn¹ jedynie z nazwy.

Ho³owni¹ z PO s¹ na siebie skazani, pytanie tylko, na czyich warunkach bêd¹ wspó³pracowaæ. I o to toczy siê jedynie walka miêdzy Platform¹ i Polsk¹ 2050.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7