Poland

Wszyscy do KRUS!

Rolnik

Adobe Stock

Rz¹d PiS planuje objêcie niektórych rolników sk³adkami ZUS. Dobrze, ¿e tylko „niektórych".

Aczkolwiek mo¿na podejrzewaæ, ¿e skoñczy siê na wszystkich. Pewn¹ nadziej¹ dla rolników mo¿e byæ to, ¿e PiS nie chce „wycisn¹æ" od nich wiêcej pieniêdzy, tylko chce wycisn¹æ coœ od PSL.

SLD i PO te¿ to planowa³y – „reformê KRUS". Ale mia³y za koalicjanta PSL, które rolników broni³o przed nieszczêœciem, jakim dla innych jest ZUS. Za wcieleniem rolników do ZUS orêdowa³y te¿ OFE. Ale PiS w³aœnie koñczy proces likwidacji OFE rozpoczêty przez PO, wiêc jeden z wrogów rolników wypada z gry o ich pieni¹dze.

W istocie ca³a ta „reforma KRUS" sprowadza siê do jednego: podwy¿szenia sk³adek – czyli podatków – dla rolników. Podkreœla siê „niesprawiedliwe przywileje rolników". Bo przecie¿ niesprawiedliwe jest, ¿e przedsiêbiorcy, nie mówi¹c ju¿ o lepiej zarabiaj¹cych pracownikach, p³ac¹ sk³adki „na ZUS" znacznie wy¿sze ni¿ rolnicy „na KRUS". Owszem, to jest niesprawiedliwe. Ale jeœli rolnicy s¹ „uprzywilejowani", to logicznie rzecz bior¹c, inni s¹ „dyskryminowani"? Lepiej by³oby znieœæ dyskryminacjê przedsiêbiorców i pracowników i wtedy ju¿ nikt nie bêdzie „uprzywilejowany".

Objêcie rolników powszechnym systemem emerytalnym i w³¹czenie ich do ZUS nie tylko nie przyniesie oczekiwanych oszczêdnoœci bud¿etowych, lecz wrêcz przeciwnie – spowoduje dodatkowe koszty. Rolnicy zostali objêci ubezpieczeniem spo³ecznym dopiero od 1982 r. Wyodrêbnienie rolniczego systemu ubezpieczenia spo³ecznego nast¹pi³o w 1991 r. Utworzona zosta³a Kasa Rolniczych Ubezpieczeñ Spo³ecznych, która traktowana by³a jako instrument polityki socjalnej. Na pocz¹tku lat 90. na wieœ powróci³o ponad milion „ch³oporobotników". Nie byli oni objêci zasi³kami dla bezrobotnych. Zamortyzowa³o to sytuacjê na rynku pracy. Znaczna czêœæ rolników otrzymuj¹cych dziœ emerytury w latach 70. i 80. przekaza³a pañstwu w zamian swoj¹ ziemiê! Czyli taka odwrócona hipoteka, mówi¹c jêzykiem dzisiejszych rynków finansowych.

W KRUS emerytury s¹ niziutkie, ale za to sk³adki te¿. W ZUS sk³adki s¹ du¿o wy¿sze, ale emerytury ju¿ nie tak bardzo. Gdybyœmy wiêc dali wszystkim prawo wyboru, to co by wybrali: ZUS czy KRUS? A jak wiêkszoœæ, maj¹c do wyboru dwa rozwi¹zania, wybiera jedno z nich, to czy nie jest to dowód, ¿e uwa¿aj¹ je za lepsze dla siebie? Nieustannie g³oszê postulat: wszyscy do KRUS!

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni £azarskiego i szefem rady WEI.

Football news:

Cavani's goal to Tottenham was cancelled out after VAR due to McTominay's go-ahead
Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun