Poland

Współwłaściciel auta sam je zarejestruje

rejestrowanie samochodu

Adobe Stock

Rejestracja pojazdu nie wymaga dzia³ania wszystkich jego wspó³w³aœcicieli.

Wniosek o rejestracjê samochodu osobowego z³o¿ony w 2015 r. wspiera³o zaœwiadczenie komornika s¹dowego o zakupie pojazdu w drodze licytacji. Nabywca sta³ siê w³aœcicielem 51 proc. udzia³u we w³asnoœci pojazdu. Licytacje komornicze to popularne w Polsce Ÿród³o zakupu u¿ywanych samochodów, sprzedawanych np. w czêœciach u³amkowych. Nastêpuje to poprzez sprzeda¿ udzia³u d³u¿nika.

W lutym do prezydenta miasta zg³osi³ siê Bank S.A., który dopiero dowiedzia³ siê o rejestracji auta. Przed³o¿y³ umowê z 2013 r., moc¹ której zlicytowany póŸniej d³u¿nik przew³aszczy³ na bank 49 proc. udzia³u we w³asnoœci samochodu tytu³em zabezpieczenia kredytu. Bank za¿¹da³, by pojazd zarejestrowaæ z uwzglêdnieniem banku jako wspó³w³aœciciela.

Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Szczecinie stwierdzi³o niewa¿noœæ decyzji prezydenta miasta o rejestracji auta. Zdaniem SKO, jeœli pojazd jest wspó³w³asnoœci¹ kilku osób, nie wystarczy z³o¿enie wniosku o rejestracjê przez jedn¹ z nich. Poniewa¿ drugi wspó³w³aœciciel (bank) nie z³o¿y³ takiego wniosku przez piêæ lat, decyzja o rejestracji pojazdu na wniosek jednego ze wspó³w³aœcicieli ra¿¹co narusza³a art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – orzek³o SKO.

W skardze do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Szczecinie wspó³w³aœciciel samochodu zarzuci³, ¿e bezpodstawnie pozbawiono go prawa u¿ytkowania pojazdu. Sk³adaj¹c wniosek o rejestracjê, kierowa³ siê dobr¹ wiar¹ i przed³o¿y³ dokumenty konieczne do ujawnienia go w dowodzie rejestracyjnym jako wspó³w³aœciciela 51 proc. w³asnoœci auta. Kolegium mog³o wiêc jedynie zmieniæ decyzjê w czêœci dotycz¹cej ujawnienia w dokumencie rejestracyjnym 49 proc. udzia³u banku.

WSA uchyli³ decyzjê SKO. Przypomnia³, ¿e zgodnie z art. 73 ust. 1 prawa o ruchu drogowym rejestracja pojazdu nastêpuje na wniosek w³aœciciela. Odnosi siê to równie¿ do rejestracji pojazdu bêd¹cego wspó³w³asnoœci¹. Z³o¿enie wniosku o rejestracjê przez jednego wspó³w³aœciciela mo¿na wiêc uznaæ za równoznaczne ze z³o¿eniem go przez w³aœciciela. Nie wymaga te¿ wspó³dzia³ania wszystkich wspó³w³aœcicieli. Skar¿¹cy przed³o¿y³ dokumenty wskazuj¹ce, ¿e jest w³aœcicielem 51 proc. pojazdu. Wniosek zatem z³o¿y³ w³aœciciel, tj. osoba uprawniona – podkreœli³ WSA. Nale¿a³o wiêc wznowiæ postêpowanie albo zmieniæ treœæ decyzji. Wymaga to ponownego rozpatrzenia sprawy przez SKO.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Sz 442/20

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca