Poland

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w woj. mazowieckim bliski 30

WskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich siedmiu dni dla ca³ego kraju wynosi obecnie 24,27 i jest najwy¿szy od 11 stycznia.

Og³aszaj¹c zaostrzenie od soboty obostrzeñ obowi¹zuj¹cych w województwie warmiñsko-mazurskim minister zdrowia Adam Niedzielski powo³a³ siê na wskaŸnik œredniej dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców. 25 lutego wskaŸnik ten jest dla województwa warmiñsko-mazurskiego wy¿szy ni¿ dobê wczeœniej.

Od soboty w woj. warmiñsko-mazurskim zamkniête zosta³y ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wracaj¹ do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniaj¹c tak¹ decyzjê minister Niedzielski wskaza³ na wskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców.

W województwie warmiñsko-mazurskim wskaŸnik ten utrzymuje siê na poziomie ponad dwukrotnie wy¿szym od œredniej dla ca³ego kraju. W ci¹gu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 4 930 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ci¹gu ostatniego tygodnia zaka¿enia resort zdrowia przypisa³ do konkretnego województwa - red.) co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 49,58 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców (o 2,08 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

Drugim województwem z najwy¿szym poziomem tego wskaŸnika jest pomorskie - w ci¹gu tygodnia wykryto tam co najmniej 6 112 zaka¿eñ koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby wykrywano 37,2 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (o 1,64 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

WskaŸnik ten w sobotê przekracza 30 jeszcze w województwie lubuskim, gdzie w ci¹gu siedmiu dni wykryto co najmniej 2 269 zaka¿eñ koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby na 100 tysiêcy mieszkañców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 32,09 zaka¿enia (wzrost o 1,64).

Najwiêcej zaka¿eñ - w liczbach bezwzglêdnych - wykryto w ci¹gu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (11 381). Œrednia dobowa wynosi tu 29,95 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (wzrost o 2,31).

W województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 4 180 zaka¿eñ koronawirusem w ci¹gu 7 dni œrednia dobowa liczba zaka¿eñ wynosi 28,85 na 100 tysiêcy mieszkañców.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê woj. opolskie, gdzie œrednia dobowych zaka¿eñ koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi 12,51 (spadek o 0,19).

W œrednia ta wynosi w woj. ma³opolskim 15,34 a w woj. œwiêtokrzyskim 15,79. Niski jest te¿ w województwie lubelskim (16,44) i ³ódzkim (18,52).

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition