Poland

WSA: Fiskus błędnie rozszerzył exit tax

Exit tax

Exit tax

AdobeStock

Z dyrektywy nie wynika, ¿e podatek od wyjœcia ma zastosowanie do darowizny maj¹tku osobistego darczyñcy.

Wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. tzw. exit tax – podatek od wyjœcia, czyli od dochodów z niezrealizowanych zysków – od pocz¹tku wzbudza w¹tpliwoœci. I nietrudno by³o siê domyœliæ, ¿e wiele z takich sporów swój fina³ znajdzie w s¹dach administracyjnych. Jeden z nich niedawno przes¹dzi³ Wojewódzki S¹d Administracyjny w Bydgoszczy i wytkn¹³ fiskusowi, ¿e ten interpretuje przepisy krajowe w kontrze do regulacji unijnych.

Rodzinna sukcesja

Sprawa dotyczy³a interpretacji podatkowej. Z wnioskiem do fiskusa wyst¹pi³a podatniczka. Wyjaœni³a, ¿e sama jest polsk¹ rezydentk¹ podatkow¹, ale jej syn mieszka poza Polsk¹ i nie podlega opodatkowaniu w kraju. Jest rezydentem podatkowym w kraju swojego zamieszkania, tj. jednym z pañstw unijnych. Ona jest wspólnikiem w spó³ce kapita³owej z siedzib¹ w Polsce. Podatniczka t³umaczy³a dalej, ¿e w ramach sukcesji rodzinnej planuje przekazaæ nieodp³atnie – w darowiŸnie – ca³oœæ lub czêœæ przys³uguj¹cych jej udzia³ów w spó³ce na rzecz syna. Wartoœæ tych udzia³ów bêdzie przekracza³a 4 mln z³. Podkreœli³a, ¿e nie prowadzi dzia³alnoœci gospodarczej. A wskutek przekazania udzia³ów w darowiŸnie Polska utraci w ca³oœci lub czêœci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia udzia³ów w spó³ce.

Postanowi³a siê upewniæ, ¿e darowizna udzia³ów w spó³ce na rzecz jej syna nie zobowi¹¿e jej do zap³aty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków na podstawie art. 30da w zwi¹zku z art. 30dh ust. 3 ustawy o PIT.

W kwietniu 2020 r. fiskus nie potwierdzi³ tego stanowiska. Wskaza³, ¿e od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT dodano przepisy dotycz¹ce opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). To transpozycja do przepisów krajowych tzw. dyrektywy ATAD z 12 lipca 2016 r. ustanawiaj¹cej przepisy maj¹ce przeciwdzia³aæ praktykom unikania opodatkowania, które maj¹ bezpoœredni wp³yw na funkcjonowanie rynku wewnêtrznego.

Fiskus zauwa¿y³, ¿e w opisanym przypadku dojdzie do nieodp³atnego przekazania (darowizna) innemu podmiotowi (synowi niebêd¹cemu polskim rezydentem podatkowym) sk³adnika maj¹tku po³o¿onego na terytorium Polski i w zwi¹zku z tym przekazaniem Polska utraci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego sk³adnika maj¹tku. Jednoczeœnie wartoœæ rynkowa przedmiotowych udzia³ów bêdzie przekracza³a limit 4 mln z³ (art. 30db ust. 1 w zw. z art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT). A to zdaniem urzêdników bêdzie skutkowaæ powstaniem po stronie podatniczki obowi¹zku uiszczenia podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.

W ocenie fiskusa bowiem sporne przepisy stosuje siê odpowiednio do nieodp³atnego przekazania innemu podmiotowi po³o¿onego na terytorium RP sk³adnika maj¹tku.

Kobieta nie zgodzi³a siê z tak¹ wyk³adni¹ przepisów. W skardze do Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Bydgoszczy powo³a³a siê m.in. na prounijn¹ wyk³adniê przepisów, z której wynika, ¿e w jej przypadku nie dojdzie do opodatkowania. Tylko takie stanowisko nie prowadzi do naruszenia traktatowego prawa obywateli Unii do swobodnego przemieszczania siê.

Ta argumentacja przekona³a WSA w Bydgoszczy. Przypomnia³, ¿e sporny podatek obowi¹zuj¹cy od 2019 r. obci¹¿a podatników w przypadku opuszczenia kraju rezydencji lub w razie transferu sk³adników maj¹tkowych za granicê. Przyjmuje siê bowiem fikcjê, ¿e podatnik zbywa swój maj¹tek i w zwi¹zku z tym jest zobowi¹zany do zap³aty podatku z tytu³u zysku. W ocenie s¹du podstawowe znaczenie dla sprawy ma art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, z którego wynika, ¿e podatkowi od wyjœcia podlega tak¿e nieodp³atne przekazanie sk³adnika maj¹tku.

Ustawa o PIT zawiera definicjê legaln¹ sk³adników maj¹tkowych. Niemniej zdaniem WSA wskazuje ona, ¿e chodzi o sk³adniki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ podatnika. Tymczasem nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e udzia³y, które skar¿¹ca planuje przekazaæ swojemu synowi, nie stanowi¹ sk³adnika maj¹tku zwi¹zanego z prowadzon¹ przez ni¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, ale jej maj¹tek osobisty.

Zgodnie z zasad¹ UE

WSA uzna³, ¿e pojêcia „maj¹tek osobisty" nie mo¿na uto¿samiaæ z pojêciem „sk³adnik maj¹tku". W konsekwencji nie mo¿na zasadnie twierdziæ, ¿e podatkowi od wyjœcia podlega nieodp³atne przekazanie mienia bêd¹cego maj¹tkiem osobistym skar¿¹cej. Jak podkreœli³ s¹d, za tak¹ interpretacj¹ przemawiaj¹ tak¿e regulacje unijne. Z treœci dyrektywy nie mo¿na bowiem wyczytaæ, ¿e podatek od wyjœcia ma zastosowanie, tak¿e gdy miêdzy cz³onkami rodziny dochodzi do darowizny mienia nale¿¹cego do maj¹tku osobistego darczyñcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Bd 375/20

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record