Poland

Wróg Kremla najbogatszy w Rosji. Pomógł mu Trump

Bloomberg

Ju¿ nie lubiani na Kremlu oligarchowie, ale 36-letni za³o¿yciel komunikatora Telegram i osobisty wróg Moskwy jest najbogatszym Rosjaninem. Jego firmê zachodni inwestorzy wycenili na 30 miliardów dolarów. Pawe³ Durow odrzuci³ ofertê sprzeda¿y.

Konsorcjum zachodnich funduszy z³o¿y³o Paw³owi Durowowi ofertê kupna udzia³ów w komunikatorze Telegram, dowiedzia³a siê gazeta The Bell, powo³uj¹c siê na dwa Ÿród³a bliskie Durowowi. Chodziæ ma o zakup pakietu 5-10 proc.. Jednoczeœnie inwestorzy oszacowali ca³y Telegram na 30 miliardów dolarów. To wiêcej ani¿eli wartoœæ rynkowa najwiêkszego rosyjskiego koncernu internetowego Yandex (22 mld dol.), najwiêkszego producenta z³ota Rosji – spó³ki Polyus Gold (27,3 mld dol.) czy koncernu paliwowego – Surgutnieftiegaz (21,9 mld dol.).

Na podstawie tej oceny Durow, 36-letni rosyjski geniusz informatyczny, który opuœci³ kraj po wymuszonej przez Kreml sprzeda¿y portalu spo³ecznoœciowego VKontakte, sta³ siê najbogatszym cz³owiekiem w Rosji. Znacz¹co wyprzedzi³ obecnego lidera listy najbogatszych Rosjan magazynu Forbes – twórcê kasty rosyjskich oligarchów 60-letniego W³adimira Potanina (Norylski Nikiel), którego maj¹tek szacuje siê na 19,7 mld dolarów. Wed³ug Ÿróde³ The Bell, Durow odmówi³ sprzeda¿y swojego udzia³ów.

Opuœciwszy Federacjê Rosyjsk¹ z wp³ywami z pakietu VKontakte i 2 tysi¹cami bitcoinów, Durow wraz ze swoim starszym bratem Niko³ajem, matematykiem i programist¹, ulepszyli oprogramowanie, przenosz¹c siê z kraju do kraju i unikaj¹c ³owców g³ów z agencji wywiadowczych i organów œcigania.

Od stycznia 2021 roku Telegram notuje rekordy popularnoœci. Liczba u¿ytkowników przekroczy³a 500 milionów ludzi. Blisko 25 milionów nowych u¿ytkowników do³¹czy³o do komunikatora tylko 10-12 stycznia. Nowy wzrost popularnoœci sprowokowa³a nowa polityka komunikatora WhatsApp (zobowi¹zuje do udostêpniania danych osobowych Facebookowi) oraz masowe blokowanie kont Donalda Trumpa na Twitterze, Facebooku i YouTube.

Wed³ug The Information, Telegram chce obejœæ siê bez sprzeda¿y pakietu i kredytowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ i rozwój. Sam Durow przyzna³, ¿e uzyskanie po¿yczki jest jednym ze sposobów „pozostania ca³kowicie niezale¿nym i wiernym swoim wartoœciom podczas wdra¿ania strategii monetyzacji”.

Rzecznik Telegramu Markus Ra w rozmowie z The Information przyzna³: trwaj¹ negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Ale decyzja, „któr¹ drog¹ iœæ”, wed³ug niego, nie zosta³a jeszcze podjêta.

ród³a informacji twierdz¹ jednak, ¿e sprzeda¿ lub oferta publiczna Telegrama jest nieunikniona. Portal finanz.ru przypomina, ¿e Durow zaprzecza, i¿ sprzeda Telegram, podobnie jak to robi³ trzy lata temu. Powiedzia³ wtedy: Telegram nie sprzeda siê nawet za 20 miliardów dolarów” (..) „Dajê na to do¿ywotni¹ gwarancjê”.

Football news:

Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident
Laporta meets with Koeman and Barcelona players
Go pick cotton. Lille midfielder Renato Sanches was subjected to racist abuse in the French Cup match against Gazelek Ajaccio
Mestalla one on one with nature: without fans the stands at the Valencia stadium are overgrown with grass 🌿