Poland

Wręczono Zielone Orły „Rzeczpospolitej”

Podczas gali „Walki o klimat” nagrodzono 14 laureatów. Laudacjê na czeœæ jednego z laureatów Tytana, Janusza Steinhoffa, wyg³osi³ Jerzy Buzek

materia³y prasowe

Podczas gali „Walki o klimat" uhonorowano firmy, samorz¹dy i organizacje pozarz¹dowe. Przyznano te¿ nagrody specjalne – Tytany.

Nad tegorocznymi wynikami czuwa³a kapitu³a w sk³adzie: Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling, Daria Kulczycka, doradca zarz¹du, Konfederacja Lewiatan, Micha³ Niewiadomski, redaktor dziennika „Rzeczpospolita", przewodnicz¹cy kapitu³y Zielony Orze³ „Rzeczpospolitej", profesor Maciej Nowicki, by³y minister œrodowiska, doktor Wies³aw Roz³ucki, prezes zarz¹du Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, Maciej Sadowski, prezes fundacji Startup Hub Poland, Grzegorz Wiœniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Kandydatury do kategorii nagrody zg³aszali dziennikarze „Rzeczpospolitej"oraz cz³onkowie kapitu³y.

W kategorii firma kapitu³a zdecydowa³a siê uhonorowaæ te firmy, które konsekwentnie od lat w swojej dzia³alnoœci biznesowej zwracaj¹ uwagê na sprawy klimatyczne i œrodowiskowe. Nagrody otrzyma³y nastêpuj¹ce firmy: I miejsce – LPP, II miejsce – Velux, III miejsce – Skanska.

W kategorii organizacje ekologiczne kapitu³a zdecydowa³a siê nagrodziæ organizacje, które nie tylko sygnalizuj¹ problemy, ale równie¿ staraj¹ siê przedstawiaæ konkretne rozwi¹zania. Nagrody otrzyma³y nastêpuj¹ce organizacje: I miejsce: Koalicja Klimatyczna, II miejsce – Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE, III miejsce – Polski Alarm Smogowy.

W kategorii samorz¹dy kapitu³a zwraca³a szczególn¹ uwagê na d³ugofalow¹ zielon¹ strategiê gmin i miast. Nagrody otrzyma³y miasta: I miejsce – Kraków, II miejsce – Koñskie, III miejsce – Sopot.

W kategorii technologie kapitu³a zwraca³a uwagê nie tylko na zastosowane innowacje, ale i na skalê wdro¿eñ. Nagrody otrzyma³y firmy: I miejsce – Airly, II miejsce – ML System, III miejsce – Enetech.

Kapitu³a przyzna³a te¿ nagrody specjalne z okazji jubi leuszu naszej gazety – Or³y 100-lecia „Rzeczpospolitej".

Wyró¿nienie w kategorii Tytan Ekologii Wizjoner-Realista w setn¹ rocznicê powstania dziennika „Rzeczpospolita" otrzyma³ Janusz Steinhoff, by³y wicepremier i minister gospodarki, wielki reformator sektora wêglowego. Podczas laudacji prof. Jerzy Buzek wskazywa³, ¿e laureat to osoba, z któr¹ mo¿na podejmowaæ najtrudniejsze wyzwania. – Nie kieruje siê interesem osobistym, tylko polsk¹ racj¹ stanu – mówi³ Buzek.

Nagrodê w kategorii Tytan Ekologii Pionier Ekologii w Polsce otrzyma³ z kolei dr Andrzej Kassenberg, wspó³za³o¿yciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Fundacji Efektywnoœci Energetycznej Polski. W laudacji Wies³aw Roz³ucki mówi³, ¿e laureat jest nie tylko aktywnym, ale i skutecznym dzia³aczem na rzecz ekologii – organizacje, które przed laty zak³ada³, dzia³aj¹ do dziœ.

Football news:

Frank Lampard: Leicester are in the RPL championship race. I don't want to say whether Chelsea are involved or not
Mancini on Pirlo: Difficulties at first - it's normal, even if you played at the top level
Phil Neville took over Inter Beckham
Jose Mourinho: You can buy one of the best defenders in Europe for 70 million, or you can take someone who needs development
Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup