Poland

Wraz z ożywieniem w przemyśle na rynek stali wraca optymizm

Widoczna ju¿ teraz odbudowa popytu i eksplozja cen wyrobów hutniczych daj¹ nadziejê na istotn¹ poprawê sytuacji bran¿y stalowej.

Po niezwykle trudnym 2020 r., gdy z powodu pandemii koronawirusa wiele hut musia³o drastycznie przykrêciæ moce, rok 2021 wed³ug ekspertów powinien byæ bardziej ³askawy dla polskich firm hutniczych, jak i dystrybutorów stali.

– Wp³ywa na to kilka czynników. Przede wszystkim widzimy potencja³ do dwucyfrowego odbicia na rynku motoryzacyjnym, który jest istotnym konsumentem stali. W 2020 r. rejestracja samochodów spad³a w Europie o oko³o 20 proc. Przyk³ad Chin pokazuje, ¿e po ust¹pieniu pandemii rejestracje szybko wróci³y do wczeœniejszych poziomów – argumentuje Jakub Szkopek, analityk BM mBanku.

Dodaje, ¿e odbudowê gospodarek po pandemii wspomagaæ bêd¹ programy pomocowe, które tak¿e dadz¹ impuls do wzrostu popytu na stal. Tym bardziej ¿e w Europie czêœæ pieców produkuj¹cych stal zosta³a nieodwo³alnie zamkniêta, jak choæby w Krakowie. – Tak wiêc przy rosn¹cym popycie bêdziemy mieæ do czynienia z niedoborami produkcyjnymi, co by³o ju¿ widoczne w IV kwartale 2020 r. Skutkowa³o to w ostatnich tygodniach eksplozj¹ cen stali do poziomów z 2018 r. – zauwa¿a Szkopek

Œwiatowe Stowarzyszenie Stali WorldSteel oczekuje, ¿e w 2021 r. globalny popyt na stal wzroœnie do niemal 1,8 mld ton, co oznacza³oby wzrost o 4 proc. wobec ich prognoz na 2020 r. Optymistyczne by³y ju¿ dane za listopad 2020 r., kiedy to œwiatowa produkcja stali siêgnê³a 158,3 mln ton i by³a o niemal 7 proc. wy¿sza ni¿ rok wczeœniej. Odpowiedzialne za to by³y przede wszystkim Chiny.

Kluczowe dla przysz³oœci bran¿y bêdzie zapowiadane wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej tzw. podatku wêglowego, który ma na celu uwzglêdnienie w cenach importowanych produktów ich œladu wêglowego. Jest to o tyle istotne, ¿e koszty emisji dwutlenku wêgla w UE rosn¹ w zawrotnym tempie. Ceny uprawnieñ do emisji CO2 w styczniu tego roku przebi³y ju¿ rekordowe 34 euro za tonê. – Zastosowanie takiej bariery dla tanich produktów spoza UE, np. z Chin, by³oby ogromn¹ korzyœci¹ dla polskich firm hutniczych i stanowi³oby bez w¹tpienia punkt zwrotny dla ca³ego europejskiego przemys³u stalowego – przyznaje Szkopek.

To w³aœnie rosn¹ce koszty emisji CO2, ale te¿ rosn¹ce ceny pr¹du i wprowadzenie dodatkowych op³at w ramach rynku mocy od 2021, by³y jednymi z przyczyn ostatecznego wy³¹czenia przez ArcelorMittal pieca do produkcji stali w Krakowie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7