Poland

"Wprowadziliśmy dużo obostrzeń, ale wirus jest wszędzie"

Polityka

minister zdrowia Adam Niedzielski

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Epidemia koronawirusa w Polsce jest na takim etapie, ¿e wirus jest wszêdzie, praktycznie wszêdzie i bardzo trudno zahamowaæ jego dzia³anie - oœwiadczy³ minister zdrowia Adam Niedzielski. W TVN24 przyzna³, ¿e nie zosta³o nam du¿o œrodków do walki z epidemi¹. - Wprowadziliœmy du¿o obostrzeñ - stwierdzi³. Powiedzia³, ¿e z uwagi na zagro¿enie zwi¹zane z koronawirusem z niepokojem patrzy na to, co siê dzieje na ulicach, czyli na masowe protesty po decyzji Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji.

W pi¹tek o godz. 15:30 premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i krajowy konsultant ds. chorób zakaŸnych prof. Andrzej Horban poinformowali o nowych obostrzeniach wprowadzanych w zwi¹zku z epidemi¹. 31 paŸdziernika, 1 listopada i 2 listopada cmentarze bêd¹ zamkniête. Jak przekaza³a Kancelaria Premiera, zamkniêcie cmentarzy nie bêdzie dotyczy³o uroczystoœci pogrzebowych i czynnoœci z nimi zwi¹zanych.

Czytaj tak¿e: Koronawirus w Polsce - premier Morawiecki og³asza nowe obostrzenia

Dlaczego dopiero dziœ i to po po³udniu szef rz¹du og³osi³, ¿e jutro nekropolie bêd¹ zamkniête? Pytany o to w TVN24 minister zdrowia powiedzia³: - Nie ma ³atwych decyzji.

Adam Niedzielski mówi³, ¿e przez tydzieñ obserwowano "wiele zmiennych". - Spodziewaliœmy siê pewnego jeszcze nie wyp³aszczenia, ale pewnego zwolnienia jeœli chodzi o tempo rozwoju pandemii - powiedzia³ minister.

Jak doda³, jednym z czynników branych pod uwagê by³a liczba zleceñ na testy na koronawirusa wystawianych przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - Po takim sygnale z pocz¹tku tygodnia, ¿e mieliœmy spadek zleceñ, liczyliœmy na to, ¿e troszkê wyhamuje dynamika dziennych zachorowañ. To siê niestety nie sta³o - przyzna³ Niedzielski.

"Wprowadziliœmy du¿o obostrzeñ"

Minister powiedzia³, ze dynamika wzrostu liczby zaka¿eñ maleje, ale nie na tyle, ¿eby "d¹¿y³a do stabilizacji". - Teraz liczymy siê z efektami obostrzeñ, które by³y wprowadzane dwa tygodnie temu - doda³.

- To, ¿e siê nie pojawiaj¹, to mo¿na zadaæ pytanie co by by³o gdybyœmy tych obostrzeñ nie wprowadzili. To prawdopodobnie byœmy mieli liczbê nie 21,6 tys. (nowych przypadków SARS-CoV-2 - red.), tylko byæ mo¿e trzydzieœci kilka albo i wiêcej - mówi³ Niedzielski.

- Taki jest charakter pandemii, ona jest na takim etapie, ¿e wirus jest wszêdzie, mo¿na powiedzieæ, praktycznie wszêdzie i jest bardzo trudno zahamowaæ jego dzia³anie - powiedzia³ minister. Zwróci³ uwagê, ¿e jeœli chodzi o arsena³ œrodków do walki z epidemi¹ to "nam w tym arsenale ju¿ du¿o œrodków nie zosta³o, wbrew pozorom". - Wprowadziliœmy du¿o obostrzeñ - maseczki, wycofanie dzieci ze szkó³ i inne kroki - doda³.

Czy rz¹d planuje wprowadziæ stan nadzwyczajny? - Nie ma teraz takich dyskusji na Rz¹dowym Zespole Zarz¹dzania Kryzysowego - oœwiadczy³ Adam Niedzielski. Doda³, ¿e wed³ug jego wiedzy "taki plan nie jest rozwa¿any, tzn. nie ma wyznaczonej jakiejœ bliskiej perspektywy, kiedy takie œrodki mog³yby byæ przedsiêwziête".

Minister zdrowia zmartwiony masowymi protestami

W pi¹tek w Warszawie kilkadziesi¹t tysiêcy osób protestuje na ulicy przeciw orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstracje odbywaj¹ siê tak¿e w innych miastach.

Dowiedz siê wiêcej:
"Marsz na Warszawê". Protest w stolicy po orzeczeniu TK w sprawie aborcji

Pytany, czy rozumie oburzenie ludzi na ulicach szef resortu zdrowia odpar³, ¿e "wszyscy widzimy te same obrazki". - Jestem zmartwiony, bo maj¹c g³ówne zadanie w postaci walki z pandemi¹ patrzê z ogromnym niepokojem na to co siê dzieje na ulicach - powiedzia³ Niedzielski oceniaj¹c, ¿e z punktu przebiegu epidemii moment orzeczenia TK by³ niefortunny. - Ryzyko rozprzestrzeniania siê wirusa poprzez du¿e zgromadzenia, które s¹ zawsze bardzo transmisyjnym miejscem dla wirusa jest dla mnie bardzo niepokoj¹ce - doda³.

Czy rz¹d ma symulacje przewiduj¹ce skutki epidemiczne protestów? - Mamy modele analityczne, ale nie bêdê epatowa³ liczbami. Chcê tylko odwo³aæ siê do przyk³adu amerykañskiego, gdzie patrzyliœmy co siê zadzia³o z pandemi¹ po protestach, które odbywa³y siê pod has³em Black Lives Matter. Tam dochodzi³o do eskalacji. Troszkê trzeba tê analogiê podzieliæ przez dwa, bo protesty u nas maj¹ zupe³nie inny charakter, skupiaj¹ inn¹ grupê wiekow¹, ale to te¿ ma swoje konsekwencje z punktu widzenia pandemii koronawirusa - mówi³

Podkreœli³, ¿e najbardziej nara¿eni na konsekwencje zachorowania na COVID-19 s¹ ludzie starsi. Minister zdrowia zaapelowa³ do uczestników protestów, by nie kontaktowali siê z osobami bardziej nara¿onymi, w tym starszymi z wielochorobowoœci¹.

Football news:

Marca made a Grand Declaration of love to Ramos. On the front page-100 reasons to extend Sergio's contract with Real Madrid
Manchester United can invite Tuchel. The coach of PSG is Interested
Napoli stadium renamed in honor of Maradona
The 2021 club world Cup will be held in Japan at the end of the year. 7 teams will play in it
De Bruyne - best attacking midfielder of 2020, Kimmich-Central, mane-winger (ESPN)
Ze Luiz was named the best player of Lokomotiv in November
Zidane has four sons - all football players. How are they doing?