Poland

WOŚP: Najcenniejsze aukcje to obiady i kolacje z celebrytami

Fortorzepa/ Jerzy Dudek

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagra w tym roku dla nas ju¿ po raz 29. Fina³ odbêdzie siê w niedzielê 31 stycznia, a zebrane pieni¹dze zostan¹ przekazane oddzia³om dzieciêcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki g³owy.

Najwy¿sz¹ jak dot¹d kwotê zebrano, licytuj¹c wspólny dzieñ z Donaldem Tuskiem w Brukseli. By³y przewodnicz¹cy Rady Europejskiej zaoferowa³ temu, kto wygra aukcjê wspólne zwiedzanie siedziby Rady Europejskiej w Brukseli, obiad w swoim towarzystwie, pami¹tkowe zdjêcie, a w prezencie album o Europie podpisany przez szefów pañstw i rz¹dów oraz przewodnicz¹cych instytucji unijnych uczestnicz¹cych w posiedzeniach Rady Europejskiej. Oferta okaza³a siê na tyle interesuj¹ca, a bitwa uczestników licytacji zaciêta, ¿e ostatecznie aukcja zamknê³a siê kwot¹ 370,2 tys. z³.

Drugie miejsce pod wzglêdem wartoœci aukcji zajmuje licytacja oryginalnego amerykañskiego choppera. Motocykl z najs³ynniejszego warsztatu œwiata uzyska³ wartoœæ 230,1 tys. z³. Maszynê specjalnie dla fundacji wykona³a amerykañska firma Paul Jr. Designs, znana z programu Discovery “American Chopper” i umieœci³a na niej elementy zwi¹zane zarówno z WOŒP, jak równie¿ z Przystankiem Woodstock.

Trzecie miejsce to licytacja Rolls-Royce model Silver Shadow od Mastercard i Braci Collins, który zwyciêzca odebra³, wp³acaj¹c na konto fundacji 211,2 tys. z³. Ten legendarny, dwudrzwiowy pojazd o pojemnoœci silnika 6750 cm3 zosta³ wyprodukowany w 1975 roku i zarejestrowany po raz pierwszy: 01.08.1975 r. Samochód w oryginale by³ z³oty, jednak nie ma udokumentowanej historii poprzednich w³aœcicieli. Bracia Collins zmodyfikowali go tak, aby móg³ poruszaæ siê po polskich drogach.

Poza tym wœród najcenniejszych aukcji znalaz³y siê m.in.:

- wspólny trening z pi³karzami bia³o-czerwonej dru¿yny - 151,3 tys. z³;

- dakarowy Quad Rafa³a Sonika (Yamaha Raptor 700) - 150 tys. z³;

- pokazowy bolid F1 Renault - 125 tys. z³;

- kolacja z Robertem Lewandowskim dla 2 osób - 101,3 tys. z³;

- lunch z Robertem Lewandowskim - 93,6 tys. z³.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive