Poland

Woś: Kaczyński z Ziobrą wyjaśniali sobie nieporozumienia

Micha³ Woœ

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

- Wczoraj odby³a siê bardzo konstruktywna rozmowa pana prezesa Jaros³awa Kaczyñskiego z panem prezesem Zbigniewem Ziobr¹ - mówi³ w TVN24 wiceminister sprawiedliwoœci, polityk Solidarnej Polski, Micha³ Woœ.

- Nasi s³uchacze s¹ osobami œwiadomymi politycznie, wiedz¹, ¿e jest to stara zagrywka, ¿e siê jakiegoœ pos³a z tylnych ³aw wysy³a do mówienia ostrych rzeczy - tak Woœ skomentowa³ s³owa wicemarsza³ka Ryszarda Terleckiego, który zapowiada³, ¿e Solidarna Polska "dostanie po ³apie" za to, ¿e w Sejmie zag³osowa³a z opozycj¹ ws. wniosku o przedstawienie przez wicepremiera Piotra Gliñskiego informacji ws. procedury wyp³at œwiadczeñ w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

- Dziwiê siê, ¿e pan marsza³ek przyj¹³ tak¹ rolê. Spuszczamy na to zas³onê milczenia. Nam chodzi o program, o wartoœci - doda³.

- Stanowiska, personalia s¹ wtórne. Naprawdê chodzi o najwy¿sze wartoœci - mówi³ Woœ komentuj¹c odwo³anie, wbrew stanowisku Solidarnej Polski, wiceministra aktywów pañstwowych Janusza Kowalskiego.

- Fakty s¹ takie, ¿e wczoraj odby³a siê bardzo konstruktywna rozmowa pana prezesa Jaros³awa Kaczyñskiego z panem prezesem Zbigniewem Ziobr¹. Mieliœmy okazjê przypomnieæ nasz wspólny program, to o co walczymy, ¿eby decyzje zapada³y w Warszawie, a nie Brukseli - mówi³ wiceminister sprawiedliwoœci.

- Jesteœmy za tym, ¿eby realizowaæ wspólny program, wspólnie g³osowaæ - kontynuowa³ Woœ dodaj¹c, ¿e we wspomnianym wczeœniej g³osowaniu w Sejmie ws. informacji wicepremiera Piotra Gliñskiego "nie by³o dyscypliny".

Mówi¹c o spotkaniu Kaczyñski-Ziobro Woœ podkreœla³, ¿e prezesi "wyjaœnili sobie ostatnie nieporozumienia".

- 99,9 proc. g³osowañ g³osujemy tak samo (jak PiS), bo realizujemy program wartoœciowy dla Polaków - mówi³ równie¿ wiceminister sprawiedliwoœci.

- Gdybyœmy siê ze wszystkim zgadzali tworzylibyœmy jedn¹ partiê - zaznaczy³ polityk Solidarnej Polski.

- To decyzja PiS kogo desygnuje na premiera, jako partii wiêkszoœciowej. My zachowujemy prawo do oceny pewnych dzia³añ, pewnych zachowañ i pewnych decyzji - tak z kolei Woœ odpowiedzia³ na pytanie czy Mateusz Morawiecki, który - zdaniem Solidarnej Polski - powinien by³ zawetowaæ unijny bud¿et i Fundusz Odbudowy - powinien pozostaæ premierem rz¹du.

- Uwa¿amy, ¿e Zjednoczona Prawica to najlepszy projekt polityczny, ale nic nie trwa wiecznie - mówi³ Woœ pytany o to, czy Solidarna Polska mog³aby znaleŸæ siê w opozycji. - Odpowiedzialni politycy musz¹ braæ ka¿dy scenariusz pod uwagê - doda³.

Football news:

Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section
UEFA can compensate St. Petersburg for the cost of hosting additional Euro matches
Solskjaer on Super League: Bad idea. You can not give the right to participate because of the name, you need to earn it
Now St. Petersburg will host as many as 7 matches of Euro 2020:3 games from Dublin were moved here. The audience will be in all the arenas of the tournament
Manchester United have been in contact with Ronaldo's agent about a potential transfer (Nicolo Skira)
Zidane on the rumors about the exclusion of Real Madrid from European competitions: Absurd. We have the right to play in the Champions League
Sorokin on the transfer of Euro matches to St. Petersburg: This shows confidence in Russia. We are confident that we will manage, the pitch is in good condition