Poland

Wójcik: Widzę, że PE nie ma innych problemów

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Minister Micha³ Wójcik uwa¿a, ¿e pora¿k¹ jest fakt pracy nad rezolucj¹ w sprawie og³oszenia Unii Europejskiej "stref¹ wolnoœci LGBTIQ", gdy z powodu koronawirusa zmar³o w Europie ponad 700 tys. osób.

Parlament Europejski og³osi ca³¹ UE "Stref¹ Wolnoœci LGBTIQ". Rezolucjê o tej treœci podpisa³o ju¿ 5 frakcji w PE, wiêc jej przyjêcie jest pewne. 

Rezolucja sk³ada siê tylko z dwóch artyku³ów, a du¿a czêœæ wstêpu dotyczy Polski. Mowa w nim o "nasilonej dyskryminacji i atakach na spo³ecznoœæ LGBTIQ w Polsce", o "narastaj¹cej mowie nienawiœci ze strony w³adz publicznych, wybieranych urzêdników - w tym obecnego prezydenta - i prorz¹dowych mediów". Autorzy rezolucji pisz¹ równie¿ o zatrzymaniach dzia³aczy na rzecz praw osób nieheteronormatywnych i zakazach marszów równoœci.

Rezolucjê skomentowa³ wiceszef Solidarnej Polski, minister Micha³ Wójcik. - Uwa¿am, ¿e jest to jakieœ odrealnienie polityków europejskich, którzy dzisiaj chc¹ na ten temat dyskutowaæ - powiedzia³.

Zdaniem Wójcika europos³owie powinni znaleŸæ odpowiedŸ na pytanie, dlaczego sytuacja dotycz¹ca szczepieñ w Unii Europejskiej wygl¹da tak dramatycznie. - To jest problem i o tym trzeba dzisiaj dyskutowaæ - mówi³.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope