Poland

Wójcik o delegacjach prokuratorów: zawsze tak było

Micha³ Wójcik

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Minister Micha³ Wójcik przekonywa³ w TVN24, ¿e niektórzy prokuratorzy "traktuj¹ delegacje jako rodzaj awansu".

Czworo prokuratorów zwi¹zanych z krytycznym wobec "dobrej zmiany" stowarzyszeniem Lex Super Omnia zosta³o pilnie delegowanych do prokuratur rejonowych, w niektórych przypadkach odleg³ych o kilkaset kilometrów od ich miejsc zamieszkania. Uwa¿aj¹, ¿e to szykany, zw³aszcza ¿e dostali kilkadziesi¹t godzin na przeorganizowanie ¿ycia i przeprowadzkê. Prokuratura Krajowa przekonuje, ¿e powodem tych delegacji jest potrzeba wzmocnienia innych jednostek prokuratury w trakcie pandemii.

Micha³ Wójcik, minister w kancelarii premiera mówi³ w "Rozmowie Piaseckiego" w œrodê, ¿e "delegowanie jest rozwi¹zaniem, które funkcjonuje w Polsce od wielu lat, nie tylko pod tymi rz¹dami".

- W czasach poprzedników by³o coœ takiego, takie zjawisko "delegacjoza". I to by³o za czasów prokuratora generalnego (Andrzeja - red.) Seremeta, za czasów Platformy - przekonywa³.

Wójcik zauwa¿y³, ¿e "zawsze tak by³o", ¿e prokurator krajowy decydowa³ o przesuniêciu prokuratorów. - Powiem wiêcej, czêsto prokuratorzy traktuj¹ delegacjê jako rodzaj awansu. Niech pan nie wyczuwa ironii w moim g³osie, bo jej nie ma. Niektórzy tak przyjmuj¹ - mówi³.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)