Poland

Wojciech Tumidalski: Nowe wykwity patolegislacji

Adobe Stock

Kolejne zmiany przepisów covidowych potwierdzaj¹, ¿e nawet osiem miesiêcy pandemii nie nauczy³o rz¹dz¹cych uchwalania jasnego i m¹drego prawa.

Wygl¹da na to, ¿e w nowelizacji ustaw covidowych, która w³aœnie wchodzi w ¿ycie, jest b³¹d i aby go wyeliminowaæ, potrzebna bêdzie kolejna nowela. Tak siê bowiem sk³ada, ¿e artyku³ 48a ustawy o chorobach zakaŸnych, który dotyczy surowych kar administracyjnych za ³amanie zakazów epidemicznych, zosta³ zmieniony przez wprowadzenie nowelizowan¹ ustaw¹ art. 48a mówi¹cego o pobieraniu przez ratowników medycznych wymazów do testów na obecnoœæ koronawirusa.

Albo wiêc mamy w ustawie dwa artyku³y 48a, albo nie ma podstawy prawnej do karania lub do pobierania testów. I nie wiadomo, co gorsze. Ustawa nowelizuj¹ca, która wprowadzi³a ten ba³agan, przez dobry miesi¹c nie mog³a siê doczekaæ publikacji. B³¹d zauwa¿yli dopiero teraz eksperci Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Wniosek jest smutny: karê lub przymusowe skierowanie do pracy przy epidemii bêdzie mo¿na ³atwo podwa¿yæ w s¹dzie. Nie o to chodzi³o autorom noweli, którzy w koñcu chcieli zapisaæ w ustawie sankcje za ³amanie covidowych zakazów. Inna sprawa, ¿e to nie koñczy sprawy, bo legalnoœci rozporz¹dzenia nie ratuje siê ustaw¹ wprowadzon¹ póŸniej. Dopiero teraz mo¿na wydaæ stosowne rozporz¹dzenie o stosowaniu maseczek.

Taki jest skutek uchwalania w kilka godzin, bez konsultacji i ¿mudnej, ale potrzebnej pracy w komisjach, przepisów o donios³ych skutkach dla obywateli. Kolejne miesi¹ce pandemii mijaj¹, a nasz ustawodawca nadal zachowuje siê, jakby wirus ujawni³ siê wczoraj i trzeba coœ wymyœliæ na szybko, a w porz¹dku prawnym nie ma konstytucyjnej mo¿liwoœci wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, np. klêski ¿ywio³owej. A tymczasem mamy kolejne niedookreœlone przepisy, które rodz¹ wiele pytañ o ich interpretacjê.

Czy mo¿na inaczej? Z pewnoœci¹. Parlament musia³by wspólnie usi¹œæ i w obliczu zagro¿enia wirusem siê porozumieæ. A to oznacza, ¿e jedni bêd¹ wys³uchiwaæ zdania drugich. Z ka¿d¹ kolejn¹ nowelizacj¹ coraz trudniej jest uwierzyæ, ¿e taka wspólna troska polityków o porz¹dek prawny w kraju jest jeszcze mo¿liwa.

Czyta te¿:

Football news:

Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans
Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option