Poland

Woda z kranu w tym mieście nie jest zdatna do picia

Woda z kranu

Adobe Stock

W³adze Nowego Targu poinformowa³y mieszkañców, ¿e woda z publicznego wodoci¹gu nie nadaje siê do pica. Staje siê bezpieczna dopiero po przegotowaniu - donosi polsatnews.pl.

Sanepid wyjaœni³, ¿e poziom parametrów mikrobiologicznych zosta³ przekroczony. Oznacza to, ¿e w wodzie podnios³a siê zawartoœæ obecnych bakterii.

- Urz¹d Miasta informuje, ¿e w zwi¹zku z wydan¹ przez Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu decyzj¹ z dnia 21 stycznia 2021 r. znak NHK.903.20.2.2021 stwierdza siê warunkow¹ przydatnoœæ wody do spo¿ycia przez ludzi z wodoci¹gu publicznego Nowy Targ - czytamy na stronie miasta.

W³adze zapewni³y, ¿e spó³ka wodoci¹gowo-kanalizacyjna podejmuje niezbêdne dzia³ania w celu przywrócenia wody do jakoœci pozwalaj¹cej na spo¿ycie. - Miejski Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. (...) monitoruje w ramach kontroli wewnêtrznej jakoœæ wody dostarczanej odbiorcom oraz informuje na bie¿¹co PPIS w Nowym Targu o uzyskanych wynikach badañ - wyjaœnia.

Urz¹d podkreœla, ¿e woda nie zagra¿a zdrowiu, jeœli przed spo¿yciem bêdzie przegotowana. - Woda nadaje siê do celów gospodarczych, lecz nie nale¿y dopuœciæ jej do spo¿ycia w formie surowej - ostrzega miasto.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result