Poland

Wniosek o 300 zł trzeba złożyć do 30 listopada

Nauka zdalna podczas epidemii koronawirusa

Adobe Stock

Nie skorzysta³eœ jeszcze ze œwiadczenia na wyprawkê szkoln¹? Spiesz siê, to ostatni moment, by wnioskowaæ o 300 z³ z programu "Dobry start". SprawdŸ, komu przys³uguje i jak z³o¿yæ wniosek.

Komu przys³uguje

Co wa¿ne œwiadczenie przys³uguje uczniom bez wzglêdu na wysokoœæ dochodów. Z pieniêdzy mog¹ skorzystaæ nie tylko ucz¹ce siê dzieci ale tak¿e uczniowie szkó³ policealnych i szkó³ dla doros³ych.

Jednorazowe œwiadczenie w wysokoœci 300 z³ otrzyma ka¿de dziecko ucz¹ce siê w szkole w wieku od 7 do 20 roku ¿ycia. W przypadku dzieci niepe³nosprawnych œwiadczenie przys³uguje do 24 roku ¿ycia.

Przedszkolakom oraz dzieciom z przyszkolnych zerówek nie przys³uguje mo¿liwoœæ ubiegania siê o pieni¹dze na wyprawkê. Program nie jest przeznaczony tak¿e dla studentów.

Jak z³o¿yæ wniosek

Wnioski mo¿na sk³adaæ zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie za poœrednictwem poczty albo w urzêdzie. – Szczególnie dzisiaj, w dobie epidemii koronawirusa, zachêcam do korzystania z drogi elektronicznej, która jest naprawdê ³atwa i du¿o szybsza. To m.in. bankowoœæ elektroniczna, portal [email protected], a tak¿e Platforma Us³ug Elektronicznych ZUS – podkreœla minister Mal¹g.

Wniosek mo¿e z³o¿yæ rodzic dziecka ubiegaj¹cego siê o wsparcie, jego opiekun prawny lub opiekun faktyczny, czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekê nad dzieckiem, która wyst¹pi³a do s¹du opiekuñczego o przysposobienie dziecka. W przypadku dzieci pozostaj¹cych w pieczy zastêpczej taki proœbê o œwiadczenie sk³ada rodzic zastêpczy, osoba prowadz¹ca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuñczo-wychowawczej.

Dokumenty s¹ przyjmowane w urzêdzie miasta lub gminy, oœrodku pomocy spo³ecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum œwiadczeñ). Odmiennie sytuacja wygl¹da przy wniosku o œwiadczenie dla dzieci w pieczy zastêpczej. Te nale¿y dostarczyæ do powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Ministerstwo gwarantuje, ¿e pieni¹dze trafi¹ do beneficjentów w przeci¹gu 2 miesiêcy od z³o¿enia wniosku.

Program „Dobry start" funkcjonuje od 2018 r. Jego celem jest wsparcie rodziców i wyrównanie szan edukacyjnych dzieci. Resort podaje, ¿e w ubieg³ym roku z œwiadczeñ skorzysta³o a¿ 4,5 mln uczniów.

Football news:

Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world
Stones scored the 3rd double of his career. One for the 2018 World Cup
Griezmann scored 6 (3+3) points in the last 4 games for Barca