Poland

Włoskie stoki zamknięte na dłużej – jest kolejny termin

A photograph taken on January 7, 2021 shows stopped ski-lifts, in Chamrousse, near Grenoble in the Belledone range, as French government's decision to allow the ski resorts to open for the 2020/2021 winter season, after preventive measure against the spre

Premier W³och og³osi³ przed³u¿enie obostrzeñ wynikaj¹cych z pandemii koronawirusa. Miejscowoœci narciarskie musz¹ pozostaæ zamkniête do 15 lutego.

Premier W³och Giuseppe Conte wyda³ dekret, który przed³u¿a restrykcje o kolejne tygodnie. Wczeœniej minister zdrowia ostrzega³, ¿e sytuacja pandemiczna pogarsza siê – pisze agencja informacyjna Reutera.

Co prawda dzienny wskaŸnik zachorowañ jest du¿o ni¿szy ni¿ w szczycie, który przypad³ na po³owê listopada – wówczas by³o to 40 tysiêcy przypadków dziennie – ale i tak wysoki. Obecnie waha siê miêdzy 15 a 20 tysiêcy zaka¿eñ dziennie i miêdzy 400 a 600 zgonów. Rz¹d obawia siê, ¿e liczby te mog¹ dalej rosn¹æ.

Zgodnie z nowymi restrykcjami do 5 marca obowi¹zywaæ bêdzie godzina policyjna – rozpocznie siê o 22, a zakoñczy o 5 rano. Nadal stosowany ma byæ podzia³ na strefy, dla ka¿dej z nich bêd¹ wprowadzane odpowiednie ograniczenia.

W dalszym ci¹gu w ca³ym kraju zamkniête bêd¹ si³ownie i baseny, a po godzinie 18 nie bêdzie mo¿na osobiœcie odbieraæ dañ na wynos z restauracji.

Do 15 lutego nie wolno podró¿owaæ miêdzy regionami kraju – wyj¹tek stanowi¹ wyjazdy s³u¿bowe, zdrowotne lub tak zwane niezbêdne. Równie¿ do po³owy lutego zamkniête pozostan¹ miejscowoœci narciarskie.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7