Poland

Włoski ekspert: Mediolan czy Rzym są już poza kontrolą

Karetka w Mediolanie

AFP

- Niektóre obszary metropolitalne, takie jak Mediolan, Neapol i prawdopodobnie Rzym, ju¿ wymknê³y siê spod kontroli, jeœli chodzi o powstrzymanie pandemii - powiedzia³ Walter Ricciardi, ekspert ds. chorób zakaŸnych, doradca w³oskiego Ministerstwa Zdrowia w sprawie Covid-19.

- Liczba przypadków w tych miastach jest ju¿ zbyt du¿a, aby mo¿na by³o powstrzymaæ to (rozprzestrzenianie siê epidemii - red.) tradycyjn¹ metod¹ œledzenia kontaktów i testowania. A jak ucz¹ nas poprzednie epidemie, kiedy nie mo¿esz jej powstrzymaæ, musisz j¹ opanowaæ, mianowicie blokuj¹c przemieszczanie siê - powiedzia³.

We W³oszech w ci¹gu ostatniej doby potwierdzono rekordowy wzrost liczby przypadków zaka¿eñ - 15 199. W zwi¹zku z Covid-19 zmar³o kolejnych 127 osób, w porównaniu z 89 poprzedniego dnia.

Dwa regiony, w których notuje siê najwiêcej nowych zaka¿eñ - Lombardia i Kampania - wprowadzi³y najsurowsze w kraju ograniczenia, dotycz¹ce przemieszczania siê. W Kampanii mieszkañcom nie wolno opuszczaæ w³asnej prowincji, chyba ¿e jest to konieczne, podczas gdy w Lombardii obowi¹zuje zakaz wychodzenia z domów od 23.00 wieczorem do 5.00 rano.

Poniewa¿ lokalne w³adze zaostrzaj¹ przepisy, niektórzy eksperci wzywaj¹ do wprowadzenia nowych ograniczeñ w skali ca³ego kraju. Rz¹d nie chce siê na to zdecydowaæ, pamiêtaj¹c d³ugi i kosztowny lockdown na wiosnê.

Zdaniem Ricciardiego, cytowanego przez Rai News, na pocz¹tku epidemii W³ochy „pod¹¿a³y za modelem przyjêtym z innych krajów, których przywódcy nie mieli ani odwagi, ani zdolnoœci, ani czasu, by podj¹æ w³aœciwe decyzje we w³aœciwym momencie”. Wezwa³ polityków, aby „byli odwa¿ni i zrozumieli, ¿e nie mo¿na odbudowaæ gospodarki, jeœli nie zapewni siê bezpieczeñstwa swoim obywatelom”.

Football news:

Jose Mourinho: Chelsea have an amazing squad. Can play Mendy or the most expensive goalkeeper in the history of the Premier League
Andrea Pirlo: Ronaldo is a bit tired after so many games. We agreed that he will rest
Maradona's manager: Diego didn't want to live anymore. He allowed himself to die
Eder Sarabia: I hope Barcelona will once again be the team that made us enjoy football like no other
Maradona is a major figure in the life of Director Paolo Sorrentino. He believes that Diego saved his life, and calls the Argentine his guide to the world of art
Barca presidential candidate farre: I want Messi to become the honorary President of the club. He will stay
Manchester United remain Interested in Dembele and may try to rent him from Barca in January