Poland

Włodzimierz Hereźniak stracił stanowisko prezesa JSW

W³odzimierz HereŸniak zosta³ odwo³any ze stanowiska prezesa Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej.

Decyzjê podjê³a rada nadzorcza wêglowej spó³ki 18 stycznia. Do czasu wyboru nowego prezesa jego obowi¹zki bêdzie pe³ni³ Artur Dyczko, który pozostanie jednoczeœnie zastêpc¹ prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.

Rada nadzorcza powierzy³a te¿ Rados³awowi Za³oziñskiemu pe³nienie obowi¹zków zastêpcy prezesa ds. handlu. Za³oziñski pozostaje równie¿ zastêpc¹ prezesa JSW ds. ekonomicznych.

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident